Aldjiersjoun 2010 Beskieden mar noflik

Aldjiersjoun 2010.

Net sa spektakulair as dat wie yn it foarige jier mar dizze keer foarol noflik en beskieden.

De alden oer de flier, krekt as de freondinne en ûs broer. Beskieden mei iten, een filmpke (Avatar) op ‘e muorre, ûs deit en mem oan ‘t slokje en it feestje achterof.

De neibylden binne net hielendal je-fan-het mar ik wie de trijepoat forjitten en it wie nogal tsjuster. Aldjiersjoun 2010 wie gewoan noflik. En sa is ‘t mar krekt.

Wa dat ik ofronne nacht nog forjitten bin: wij fan eamel & eamel winskje jo tige folle Lok en Seine yn twatûzen alve!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *