Ús heit (84) sit fol mei plannen. Elke dei opnij.

Sa wol hij graach in boatsje ha en dan út farren gean.

Ús heit wol mei de bus nei Kroatië. Der hat hij nog nea west.

Ús heit wol ek in brommer. In scooter, dat mei ek. Sa dat ús mem stjoere kin. En hij dan achterop.

Ús heit wol op 'e fyts nei Skiermûntseach; allinnich ("Dyn mem hald net fan kampearje."), fan It Lauwerseach nei It Hearrenfean.

Ús heit wol graach in avensearstoel. Dan kin hij nei it doarp.

Ús heit wol ek in herdershûn. Sa 'n grutte Dútse wer hij dan mei boartsje kin.

Ús heit wol wer saken dwaan; flaggen ferkeapje oan in skoalle of sa. Want "der sit handel yn."

Ús heit wol ek in websjop ha. Der kin hij de rêst dan kwyt.

En as it kin wol ús heit in operaasje oan de eagen. Dan kin hij wer goed sjen. 

Mar ús heit, hij kin net mear. Hij sliept, hij yt en krûpt yn de TV. Want ús heit, hij sjocht neat mear en it hearren giet allikemin.

Ús heit, hij wol sa graach mar dat wurd wierskynlik moarn. Hij is no miskien wol slûch mar de wil is noch net ferstoan.

agedpeople Pa (84) zit vol met plannen. Elke dag opnieuw.

Zo wil hij graag een bootje hebben en dan uit varen gaan.

Pa wil met de bus naar Kroatië. Daar is hij nog nooit geweest.

Pa wil ook een brommer. Een scooter, dat mag ook. Zodat mijn moeder sturen kan. En hij dan achterop.

Pa wil op de fiets naar Schiermonnikoog; alleen ("Je moeder houdt niet van kamperen."), van Lauwersoog naar Heerenveen

Pa wil graag een scootmobiel. Dan kan hij naar 't dorp.

Pa wil ook een herdershond. Zo'n grote Duitse waar hij dan mee spelen kan.

Pa wil weer zaken doen; vlaggen verkopen aan een school of zo. Want "daar zit handel in."

Pa wil ook een webshop hebben. Daar kan hij de rest dan kwijt.

En als het kan wil pa een operatie aan de ogen. Dan kan hij weer goed zien.

Maar pa, hij kan niet meer. Hij slaapt, hij eet en kruipt in de TV. Want pa, hij ziet niets meer en hoort al evenmin.

Pa, hij wil zo graag maar dat wordt waarschijnlijk morgen. Want moe mag hij dan misschien wel zijn, de wil is nog niet vergaan.

UPDATE 12 JULI 2019: Dag, Deit … 😢

 • Mooi stukje, zeker na mijn bezoek. Misschien kan ik ns met mijn bern (ers) langs gaan zijn ook grutte hûnen. Mag hij met hen spelen. ben alleen benieuwd of Max dat pikt.

 • Denk dat 't in de context van de rest meer een gevalletje geldingsdrang is. Hij wil het niet echt; hij wil alleen dat iedereen denkt dat hij 't wil.
  Jij snap? 😉

  (Die grote honden? Hij zou er klotsende oksels van krijgen ;-))

 • Bist sto foar de Europese mienskip,freget myn man.Ja wis,ander je ik. Hy nèt .Wy wurde regearre ùt Brussel,seit er.En it kostet ek noch slompen jild.Wat witte sy der nò fan wat goed is foar fryslân lit stean foar Nederlân. Ik bin foar de EU . Wêrom draaie kin net mear. Wy binne nèt Jirnsum en Âldeboarn mear. Wy binne in part fan de wrâld wurden. Hy seit neat der,kin hy net tsjin op. Moarn gean wy wer fierder mei ùs petear oer de EU. Wêr fan akte..

 • Foarige
  Not so time-lapse

  ↓
  >