Tsjeard: Fiif jier letter


… it is allegearre optekene
yn it boek oer myn libben
mar myn libbensboek bliuwt ticht
it is dochs foar nimmen te lêzen
en ik ha it al út, oant no ta.”

Sjoerd F. Talsma


Hjoed fiif jier letter.
En der giet gjin dei foarby sûnder dat wy efkes oan dij tocht ha … 

(Ja, in cover ja. Dy fûn hy moai.)


… het is allemaal opgeschreven
in het boek over mijn leven
maar mijn levensboek blijft dicht
het is toch voor niemand te lezen
en ik heb het al uit, tot zover.

Sjoerd F. Talsma


Vandaag vijf jaar later.
En er gaat geen dag voorbij dat we niet even aan je gedacht hebben …

1
Sis it mar:

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
trackback
2014. En nu verder – eamel.net

[…] JUNI droeg ik weer een klassieker op aan Tsjeard, mijn helaas te vroeg overleden broer, deed ik nog een onvervalste persieflage en […]