Geachte Burgemeester en Wethouders Een bericht van uw lokale Don Quichotte

Geachte Burgemeester en Wethouders.
 
Onlangs heeft U in al uw wijsheid besloten stilzwijgend een verkeersbesluit door te voeren inzake de wijziging van twee reguliere autoparkeerplaatsen in twee parkeerplaatsen voor de gehandicapte medemens. Hiertegen wil ik bij dezen bezwaar maken.
 
Vooropgesteld; ik heb niets tegen parkeerplaatsen voor gehandicapten omdat ik van mening ben dat een ieder zo comfortabel mogelijk moet kunnen leven, of dat zich nu plaatsvindt in de privésfeer of in de openbare ruimte. Dat is een prettige bijkomstigheid van het leven in een democratisch land waarin een ieder gelijk is/hoort te zijn en daarvoor dus gelijke rechten dienen te gelden.
 
Maar, de manier waarop dit tot stand is gekomen heb ik wél problemen mee. Laat ik echter bij het begin beginnen.

Het gaat om twee parkeerplaatsen aan (het einde van) de Jan van Galenstraat, benedendijks, en nabij de kruising met de Karel Doormanstraat te Oud-Beijerland, ter hoogte van/naast Karel Doormanstraat 117 (zie illustratie hieronder).

oude_nieuwe_situatieDeze twee plekken zijn in week 10 (7 – 11 mrt) van dit jaar, 2016, gerealiseerd.

Ik ben mij er terdege van bewust dat ik, wanneer ik als burger en inwoner van de gemeente Oud-Beijerland, een bezwaar via de officiële weg dien in te dienen, met een referentie aan het publicatienummer waarmee u uw besluit hieromtrent kenbaar heeft gemaakt in de lokale media zoals daar zijn kranten dan wel via uw gemeentelijke website. Maar …

1. Ik lees, zoals zovelen, geen kranten. Mocht er dus een ‘papieren’ publicatie hebben plaatsgevonden, heb ik deze gemist; 
2. Ik was op het moment van realisatie nog niet geabonneerd op uw gemeentelijke nieuwsbrief daar ik het bestaan ervan niet wist;
3. Uw gemeentelijke website hou ik wel regelmatig in de gaten en kan niet anders concluderen dan dat er rondom realisatie van deze twee gehandicapten-parkeerplekken GEEN PUBLICATIE heeft plaatsgevonden (niet in 2014 als ook niet in de opeenvolgende jaren. Terwijl dat wel het geval was met andere verkeersbesluiten. Gevolg; ik kan geen bezwaar maken (zie illustraties hieronder) tegen iets waarvan ik niet weet dat er gaat gebeuren, met benoeming van een publicatienummer, zoals het hoort. 

verkeersbesluiten

U zult zich afvragen (maar dat is een aanname) waarom ik mij als gewone burger druk maak over de gang van zaken hieromtrent.

– De twee parkeerplaatsen in kwestie werden erg vaak gebruikt door met name de bewoners van de Karel Doormanstraat. U moet weten dat juist de bewoners van de eerste blokken nogal wat auto’s bezitten, veel tweeverdieners en dientengevolge veel ‘twee-auto-bezitters’, en met name aan de ‘even’ kant wonen veel auto-eigenaren. Deze autobezitters dienen elke dag weer een slag te leveren om een parkeerplaats te bemachtigen; er zijn tenslotte slechts 8 (!) parkeerplaatsen over 18 (!) auto’s te verdelen, élke avond weer! (zie illustratie’s)
Karel_Doormanstraat_nummersOngetwijfeld zult u suggereren dat deze mensen hun auto ‘dan maar’ een eindje verderop moeten parkeren, echter wordt daarmee een nieuw probleem gecreëerd; ook de straten verderop hebben vele autobezitters en dus is ook daar de ruimte beperkt. Gevolg; wij als autobezittende bewoners van de Karel Doormanstraat dienen meestal bijzonder ver te lopen om onze auto geparkeerd te krijgen.

Om een lang verhaal kort te maken heb ik een aantal vragen voor U en Uw college:

– Waarom is er specifiek voor deze twee plekken gekozen? Naar mijn weten wonen er in de nabije omgeving, althans benedendijks, geen gehandicapte medemensen. Als ik ‘t mis heb in dezes en deze mensen wonen wél benedendijks:

– Waarom heeft de gemeente niet gekozen voor twee plekken VOOR de deur van deze mensen? Me dunkt dat iedereen, inclusief de fysiek beperkte, daar het meeste baat bij hebben daar de afstand woning-auto op die manier het kortst is;

– Wanneer de woning van deze mensen zich bovendijks bevindt, waarom is er niet gekozen voor een gereserveerde plek bovendijks? Ook daar lijkt binnen de wetten van de logica een gereserveerde plek de enige juiste keuze, met name voor de bereikbaarheid ervan voor de gehandicapte.

– Waarom heeft er geen digitale publicatie plaatsgevonden inzake de wijziging van deze twee parkeerplekken? Had men als gemeente problemen voorzien als dit wel was gebeurd?

– Aan het begin van de Jan van Galenstraat, dus de andere zijde van de locatie waarover we het nu hebben, is vaak nog wel parkeerruimte. Echter, voor ons als KD straat bewoners erg ver weg. Wellicht was dit een geschiktere plek geweest voor deze twee gehandicapten parkeerplaatsen?

– Is deze beslissing nog terug te draaien en dientengevolge een parkeerplaats voor de gehandicapte medemens te realiseren, daar waar het zowel voor hen als voor ons als meest geschikt wordt geacht?

– Worden er op deze manier nog méér besluiten ‘doorgedrukt’, zonder enige ruchtbaarheid in de vorm van een wettelijk vereiste publicatie, waar wij burgers geen weet van hebben? 

Graag zou ik zien dat u mijn vragen beantwoordt opdat ik deze kan delen met mijn eveneens verontruste buurtbewoners.

De inhoud van deze mail zal U ook bereiken via reguliere post.

Met vriendelijke groeten,

eamel.


Zoals wij in Friesland plegen te zeggen; het zal mij benieuwen… (Het is in ieder geval gelézen. Zes keer. In Amersfoort. Euh…) Wordt vervolgd. Vermoedelijk.

Region Capture


 

UPDATE 4 APRIL 2016: Hoera! Een (keurig!) antwoord!

Beste heer Eamel,

Bedankt voor uw uitgebreide reactie over de gehandicapten-parkeerplaatsen aan de J. van Galenstraat. In deze mail leest u mijn reactie.

Contact
Naar aanleiding van uw melding heb ik een week eerder uw voicemail ingesproken. Hierop heb ik helaas geen reactie van u ontvangen. Daarom nu deze mail waarin ik puntsgewijs inga op de vragen die u hierover aan de gemeente stelt.

Uw vragen

– Waarom is er specifiek voor deze twee plekken gekozen? Naar mijn weten wonen er in de nabije omgeving, althans benedendijks, geen gehandicapte medemensen. Als ik ‘t mis heb in dezes en deze mensen wonen wél benedendijks:

   De 2 parkeervakken in de Jan van Galenstraat die nu gereserveerd zijn voor gehandicapten hebben een tijdelijk karakter. In de Zeeheldenwijk, de Van Speijkstraat, zijn momenteel de riolerings- en bestatingswerkzaamheden in volle gang. Op dit gedeelte van de Van Speijkstraat wonen meerdere ouderen, waaronder 2 houders van een gehandicaptenparkeerkaart. De straat is momenteel ontoegankelijk en de parkeerplaatsen zijn niet bereikbaar.

   In goed overleg met betrokkenen is gekeken naar een geschikte tijdelijke locatie om op haalbare loopafstand van de woningen te kunnen parkeren. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden (weersomstandigheden) worden de 2 parkeervakken in de jan van Galenstraat nog deze maand ontmanteld en zijn dan weer beschikbaar als algemene openbare parkeervakken.

– Waarom heeft de gemeente niet gekozen voor twee plekken VOOR de deur van deze mensen? Me dunkt dat iedereen, inclusief de fysiek beperkte, daar het meeste baat bij hebben daar de afstand woning-auto op die manier het kortst is;

   Zie beantwoording voorgaande vraag.

– Wanneer de woning van deze mensen zich bovendijks bevindt, waarom is er niet gekozen voor een gereserveerde plek bovendijks? Ook daar lijkt binnen de wetten van de logica een gereserveerde plek de enige juiste keuze, met name voor de bereikbaarheid ervan voor de gehandicapte.

   De belanghebbenden wonen benedendijks. In 1 geval is er sprake van een mijnheer met een zwaar dementerende partner die niet zelfstandig kan lopen.

– Waarom heeft er geen digitale publicatie plaatsgevonden inzake de wijziging van deze twee parkeerplekken? Had men als gemeente problemen voorzien als dit wel was gebeurd?

   We spreken hier van een relatief korte periode waarbinnen 2 parkeervakken worden onttrokken aan het algemeen gebruik. Hiervoor behoeft er formeel geen verkeersbesluit te worden genomen. Omdat het beeld bestaat dat deze 2 parkeervakken overdag doorgaans leeg staan, hebben wij de directe omgeving niet geïnformeerd. Ik begrijp overigens uit uw reactie dat u hiervan hinder ondervindt. Als ik mij daarvan bewust was geweest, had ik de direct omwonenden zeker vooraf huis aan huis op de hoogte gesteld. Excuus hiervoor!

– Aan het begin van de Jan van Galenstraat, dus de andere zijde van de locatie waarover we het nu hebben, is vaak nog wel parkeerruimte. echter, voor ons als KD straat bewoners erg ver weg. Wellicht was dit een geschiktere plek geweest voor deze twee gehandicapten-parkeerplaatsen?

   Gezien het woonadres van de direct belanghebbenden liggen de huidige parkeervakken op de meest voor de hand liggende locatie.

– Is deze beslissing nog terug te draaien en dientengevolge een parkeerplaats voor de gehandicapte medemens te realiseren, daar waar het zowel voor hen als voor ons als meest geschikt wordt geacht?

   De parkeervakken hebben een tijdelijk karakter. Zodra de werkzaamheden In de van Speijkstraat in het stadium zijn dat de woningen weer bereikbaar zijn voor voertuigen, wordt de bebording verwijderd.

– Worden er op deze manier nog méér besluiten ‘doorgedrukt’, zonder enige ruchtbaarheid in de vorm van een wettelijk vereiste publicatie, waar wij burgers geen weet van hebben?

   Wij treffen dit soort maatregelen uitsluitend om belanghebbenden op maat oplossingen te bieden. In dit geval gaat het om personen die vanwege hun ziekte/handicap slecht een geringe afstand kunnen lopen en wel regelmatig hun auto moeten gebruiken voor bijv. boodschappen, dokters-/ziekenhuisbezoek, etc.

Tot slot

   Daar waar er sprake is van noodzaak streeft de gemeente een zo klantvriendelijk mogelijke aanpak na om mensen te helpen. Wij vragen u begrip voor de wijze waarop wij de betrokken ouderen uit de Van Speijkstraat een oplossing hebben geboden. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Bel of mail mij gerust. Vanzelfsprekend stel ik het op prijs als u uw buren over deze mail informeert.

Met vriendelijke groet,

***** *************

Keurig toch? Chapeau, meneer ***** *************! Daar kan ik mee leven.

2
Sis it mar:

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Rob
Rob

Wanneer een besluit niet gepubliceerd is, treedt het niet in werking. In strijd met het kenbaarheidsvereiste. Dat betekent dat je alsnog bezwaar zou kunnen indienen, ware het niet dat je geen belanghebbende bent ingevolge de Algemene wet gestuursrecht.

eamel
eamel

Cool. Maar snappen doe ik het niet. Belanghebbende? Ik ben toch een belanghebbende? Met name als ik bezwaar maak heb ik er toch belang bij?

En wat maakt de Wet Algemene Bestuursrecht zo dat ik geen belanghebbende ben?

Vragen, vragen.

Laat ik eerst maar even op een tegenreactie wachten. Zes keer gelezen inmiddels, daar is vast wel iemand bij die me kan vertellen dat ik geen belanghebbende ben ;-)