De tiid hàldt gjin skoft. 
Mar dat hoecht ek net want ik ha reade port en âlde tsiis.
Lokwinske, ûs âlde mantsje! 🤗😍😋

  • Foarige
    En dàt was Sensation White

    ↓
    >