57 Hjoed. Ek al wer acht jier lyn

Lokwinske, broerke!. Ik mis ûs gehakketak noch elke dei. Hasto it wat nei it sin, dêr boppe? Ik hoop it mar.

Hjir giet alles goed, hear. Deit en Mem misse dei en ek us Theuntsje soe noch wol ris in borreltsje mei dij sûpe wolle.

Do krijst de groeten van ûs Siementsje en ek fan Sjoerd, Sytse en dy oare twa katten wer ik de namme efkes kwiit fan bin.

Se binne oars goed te plak kaam. Dasto dat mar efkes wiste.

Asto it net slim fynste; oan’t net al te gau, hear!

Wy nimme ien op dyn sûnens.

Groetnis, dyn broerke.

PS. Dochst de groeten even oan ûs Michael? Dat sil er fêst wol wurdearje.  

Gefeliciteerd, broertje! Ik mis ons gekibbel nog elke dag. Heb je ’t wat naar je zin, daarboven? Ik hoop het maar.

Hier gaat alles goed, hoor. Deit en Mem missen je en ook Theuntsje zou nog wel eens een borreltje met je willen drinken.

Je krijgt de groeten van Siementsje en ook van Sjoerd, Sytse en die andere katten waarvan ik de naam even kwijt ben. Ze zijn overigens goed terecht gekomen. Dat je ’t even weet.

Als je ’t niet erg vindt; tot niet heel erg gauw, hoor!

We nemen er één op jouw gezondheid. Groet, je broertje.

NB. Doe je de groeten even aan ons Michael? Dat zal -ie vast wel waarderen.

2
Sis it mar:

avatar
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
wokkesplak
wokkesplak

Soe it ea wenne sûnder dy ! We misse ien, der is in barst kaam yn in kostbere faas en dy kin nea lime wurde.

eamel

En sa is ‘t! It is net kompleet mear sûnder ûs Tsjeard. Maar goed; we moatte it der mei dwaan, bin ik bang.