Jubileum: 59 jier trout! Lokwinske, Deit & Mem!

Us Deit en Mem binne hjoed njoggen- en fyftich (59!) jier by elkoar. Lokwinske! Dat is hjoed-de-dei in hiele prestaasje. 😁

Spitich dat ik der net by wêze kin mar takom jier meitsje wy d’r in écht feestje fan, mei in boargemaster én Oranjekoeke. Beloofd!

Gelokkich hat ús broerke in beskieden boskje blommen (njoggen- en fyftich reade roazen!) organisearre út namme fan ús allegearre. Ek do tige bedankt, broerke!


Sis it mar:

avatar
  Subscribe  
Abonneren op