The 'Joy' Of BBQ

Dit bericht is wél van gisteren.

Troch Posted on 2 reaksjes 138 x besjoen


"Men verlaat een gezellig feestje niet voor sluitingstijd."

– Winston Churchill, 1874-1965


Lief web-plok 😘.

Vandaag gaan we bar-be-cue-ën, me-vrouw en ik.

Dat is heel bij-zon-der want dat doen wij nooit.

Het komt zo.


Het is na-me-lijk een beetje warm 😰.

En dus liggen wij voor Pam-pus.

Niet écht, na-tuur-lijk, want Pam-pus is bij Am-ster-dam

en daar lig-gen wij niet; wij lig-gen ge-woon thuis.

In de tuin.

Raar.


Any-ways.

"Zul-len wij gaan bar-be-cue-ën?"

zeg ik te-gen 'mijn lief' 🤢.

"Ja, dat is goed." ant-woordt zij.

En dus ga ik naar de vier su-per-markt-en 😭,

op zoek naar een bar-be-que.

"Die zijn uit-ver-kocht." spreekt men in koor.

"Maar ik heb nog wel spek-lap-pen." zegt er één.

"Dat is goed." zeg ik; "Doe me die dan maar."

En zo kom ik thuis met al-le-maal BBQ spul-le-tjes

maar met zonder BBQ 😖.


"Je hebt geen BBQ. Wat doen we nu met al dat vlees?" 😲

zegt me-vrouw.

"Ik heb nog wel een be-ton-nen bloem-bak." zeg ik;

"Dan doen we het daar wel mee."

Zo ge-zegd, zo ge-schied-de.


"Kijk je uit met die bloem-pot-ten?" vraagt me-vrouw;

"Die wa-ren best wel duur."

"Na-tuur-lijk." stel ik haar ge-rust

en prompt waait de schuur-deur om.

"Pats!" zegt de bloem-pot.

"Hork!" zegt me-vrouw.


Maar ge-luk-kig: niet lang daar-na lig-gen

de kip-spies-jes al te knis-per-en.

'Knis-per, knis-per, knis-per!' knis-pert het ge-zel-lig.

#genieten #zinin


He-laas ben ik ver-ge-ten dat je er al-tijd bij moet blij-ven

voor het bes-te re-sul-taat. En al-dus sterft de sa-té

ter plek-ke een twee-de, wre-de dood 🤔.


"Jij kan ook niks." mop-pert mijn me-vrouw;

"Daar is een kip-je voor ge-stor-ven, hoor!"

en -flats!- ze laat par-does een o-ver-le-den var-ken

op de te-gels val-len.


"Kut." zegt me-vrouw.

"Ik zeg niks." zeg ik.


"Lul." zegt me-vrouw.

"Oink." denk ik 🐷.


En-fin.

On-der-tus-sen voegt ook de rest van het ge-zin

zich bij dit bach-a-naal: na-tuur-lijk Syt-se,

ons be-schei-den prins-esje,


wacht stam-oud-ste Syb op het juis-te mo-ment-um,


en kijkt ook de rest van de kin-der-scha-re

ons het eten uit de mond.


Het wordt al gauw een druk-te van be-lang.

#gezellig


Ter-wijl ik tus-sen-door me-zelf ont-doe van 💩

plot-se-ling-e over-tol-lig-heid in de on-der-ste re-gio-nen

(we-gens prik-kel-ba-re darm; ik kan niet te-gen vet),

ont-vang ik bo-ven-staand be-richt.

Ka-ter Syb heeft z'n mo-men-tum ge-no-men (klik).

Het loe-der. En Syb ook. 😤


En zo is het al-weer o-ver voor-dat we het in de ga-ten

heb-ben.

Twin-tig mi-nu-ten la-ter stop-pen we op ons hoog-te-punt

en kan het uit-buik-en be-gin-nen.


 

Ter-wijl de schoon-maak-ploeg te-ver-geefs

het ter-ras in-spec-teert 🐶🐱

op voed-sel-ge-re-la-teer-de on-ef-fen-he-den,

me-vrouw ein-de-lijk weer eens haar plicht de afwas doet


en de kool-tjes op hun best zijn,

zoals dat al-tijd gaat …


rest mij slechts de we-reld kond te doen

d.m.v. so-cial me-dia's van een BBQ,

wat wij nooit doen,

en nou weet ik weer waar-om 😂.

En het was nog lang rustig in Oud-Beij-er-land.

Tot de vol-gen-de keer! 👋


UPDATE: 😂

 • 😉

  Tige tank, frommeske. Het genoegen is wederzijds. Zo heb ik, idem na 't neuzen, ook op jouw site nog wat leuks gepikt (zie voorpagina).

  En dat we elkaar nog vaak mogen neuzen. Zoiets. ;-D

 • Foarige
  Pigeonprøn

  ↓
  >