De Friese Carmiggelt (1)

troch eamel
163 kear besjoen

 

"Het aardige van het ambacht schrijven is, dat je het nòòit leert."
  SimonCarmiggelt


Sjoch no! Wa hie dat tocht, doe op tolve oktober twatûzendtsien?

Ùs mem yn 'e krante! Se wurdt noch ferneamder as har soan! 😂 

 

Foar harren dy 't ynteresseart; de komplete Feanster krante fan hjoed…


Heerenveense-Courant-27-sep-2018.pdf (4 downloads)


 

Mear fan itselde

eamel | blog
↓
>