09 jaar eamel.net Hoera! Hoera! Hoera!

eamel.net is negen jaar. Wat worden ze snel groot, hè?

Dit blog bestiet sûnt 22 augustus 2003, 01.28 oere. Oftewol 5954 dagen 16 uur 41 minuten 59 seconden werom. Dat hat oan’t no ta sa’n 2405 stikjes opsmiten.

Dit blog bestaat sinds 22 augustus 2003, 01.28 uur. Oftewel 5954 dagen 16 uur 41 minuten 59 seconden terug. Dat heeft tot nu toe zo’n 2405 stukjes opgesmeten.

[jwplayer config=”Hoera” mediaid=”12320″][vergeet je geluid niet]