Jo besjogge no de kategory 2013

Three minute film

FILMSCHOOL | Assignment III

Troch Posted on 6 reaksjes 162 x besjoen


bates-1Zoals een enkeling op de social media's al heeft kunnen mee krijgen, ben ik sinds kort ('weer') student. Ditmaal aan het SAE Filminstitute waar we met ze allen worden klaargestoomd voor een carrière in de (professionele) filmindustrie. Ik heb me namelijk laten vertellen dat je nooit te oud bent om te leren.

Enfin. Waar school is, is ook huiswerk. De opdracht, na twee maanden studie van de film-o-grafie basics; maak een filmpje van drie minuten waarin het vooral draait om de camerashots en minder om verhaallijn en dergelijke.

En zo geschiedde. Niet gehinderd door enige kennis van acteer-, editing– dan wel cameraskills liet ik m'n fantasie de vrije loop en bedacht een horror-ish plotje van drie minuten waarin ikzelf -uiteraard- de 'hoofdrol' speel en mijn mevrouw een overtuigend cameootje doet.


Plotje; 't is avond, man bankslaapt. Op het getik van een uurwerk en een geruststellend gesnurk na, is 't stil. Tòt er iets door de brievenbus wordt geduwd … (hey!)


Disclaimer; ik was verrot, zie er derhalve niet uit, in m'n 'ouwe kloffie' en moet nog héél véél leren vanuit een filmtechnisch perspectief. Naar eigen zeggen had mevrouw echter haar Magnum opusIk zeg; Oscarmateriaal! 😉

Op naar assignment twee; "make a 15 minute film". #argh

Naamloos-1

HV6062

♥ Luca, voorheen Kuka ♥

Troch Posted on 0 reaksjes 151 x besjoen

Region Capture

[Kukapromo, nog in Spanje]


Bij de weg; toevallig ook op zoek naar een hond 'voor de heb'? Doe dan net als ik en 'red' er één uit een buitenlands asiel. Honden zoals Kuka hebben het vaak erg slecht in landen waar de vriendschap van zo'n blaffende haarbal niet op waarde wordt geschat en waar zij vaak een ruig leven als jacht- of andersoortige werkhond met een wrede dood moeten bekopen.

Interesse? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de site van Resanito of Huize Zwerfhond. Broodnodig!


Didi on tour

yn it Hearrenfean (Fryslân)

Troch Posted on 3 reaksjes 118 x besjoen

nederlands_iconBen je nét gezellig met ûs mem onderweg om haar wekelijkse boodschappen te doen, loop je zomaar tegen het linkse lijf van Diederik -Hey, Wouter Bos!- Samson aan.

Fluks de camera bij de horens gevat en de beste man vereeuwigd voor het al dan niet rood-georiënteerde nageslacht. Ik had 'm nog even willen vragen naar dat vliegtuig maar een algehele politieke desinteresse mijnerzijds en Omrop Fryslan waren me voor ("Bla, bla, nog geen besluit, bla, bla, achterban, bla, bla, Marxisme, bla, bla, vodka.")

Enfin.

Gelukkig hebben we de foto's nog, Kameraden.

fries_iconBinne jo krekt underweis mei ûs mem om har wyklikse boadskippen te dwaan, rinne jo samar tsjin it linkse liif fan Diederik – Hey, Wouter Bos!- Samson oan.

Gau de kamera bij de hoarnen krigen en de beste man ferivige foar it al dan net read-oriëntearde neigeslacht. Ik hie 'm eins freegje wold nei dy fleanmasine mar een al folsleine politike desynteresse fan myn kant en Omrop Fryslan wienen mij foar ("Bla, bla, noch gjin beslút, bla, bla, achterbân, bla, bla, Marxisme, bla, bla, vodka.")

No sa. Gelokkich hawwe wij de foto's noch, Kameraden.


 [clickpic4big]


Hoi Tessa!

UPDATE: Nooit meer iets van gehoord. Ach ja...

nederlands_icon

En terwijl je daar zo wandelt kom je nog 'ns wat tegen. Naast de reguliere gebruikte condooms, lege blikjes, vogelkarkassen en onrijpe bramen ook nog een briefje, van ene Tessa.

Tessa heeft een ballon opgelaten, drie dagen geleden, ter meerdere eer en glorie van een herdenkingsmonument in Wormerland. Hoewel het handschrift doet vermoeden dat Tessa aan Parkinson lijdt en derhalve zo rond de negentig moet zijn, ga ik er maar van uit dat zij een klein meisje is wat nog maar net haar naam kan schrijven.

Ik denk ook dat Tessa ervan droomt dat haar groene ballon misschien wel naar Afrika is gewaaid, of naar de Zuidpool, of misschien wel hélemaal naar België. Om 't arme kind niet teleur te stellen neem ik me ter plekke voor haar kaartje terug te sturen, met een briefje eraan vast. Tessa treft 't maar dat ik tijd teveel om handen heb.

Ik ben benieuwd.

fries_icon

En wylst jo dèr rinne, komme jo noch wolris wat tsjin. Neist de reguliere brûkte kondooms, lege blikjes, fûgelkarkassen en ûnrype toarnbeien ek noch in briefke, fan in Tessa.

Tessa hat in ballon fleane litten, trije dagen werom, ta meardere eare en gloarje fan in betinkings-monumint yn Wormerlàn. Hoewol 't hânskrift tinken docht dat Tessa Parkinson hat en dêrom sa rûn de njoggentich jier wêze moat, gjin ik der mar fan út dat it in lyts famke is dat noch mar krekt har namme skriuwe kin.

Ek tink ik dat Tesse derfan dreamd hat dat har griene ballon faaks wol nei Afrika is waaid, of nei de Súdpoal, of misskien wol hielendal nei België. Om it earme bern net fertrietlik te meitsjen bin ik fan plan it kaartsje wer werom te stjoeren, mei in bryfke derby. Tessa treft it mar dat ik tefolle tiid om 'e hannen haw.

It sil my benije. 

Dirkjan! uit de vloei

De paden op

Op stap mei it frommeske

Troch Posted on 0 reaksjes 151 x besjoen

nederlands_iconZomaar een zondag, zomaar een Mastbos nabij Breda. Mijn mevrouw, ik-zei-de-gek en die blaffende haarballen, samen aan de wandel.

Call me burgerlijk. 😉

fries_iconSamar in snein, samar in Mastbos, flakbij Breda. Mien frommes, ik-sels-sei-de-gek en dy blaffende hierballen, meiïnoar oan de kuier. 

Nim mij boargerlik. 😉

Moblog | En Er Zij Licht

humping2Timber bij de buren.

Daar sta lig je dan. Na tig-jaren dienst. Eerst delft je kleine broertje het onderspit en niet veel later lig je zelf in rabatdelen op de stoep.

Jàrenlang heb je koerende duifgezinnetjes gehuisvest, vleermuisjes een veilig heenkomen bezorgd en de buurt het aangezicht bespaard van dat lelijke wijf van nummer 81.

Maar goed; je werd té groot., té log, té hoog en zòmaar -in de bloei van je leven- ruw aan je laatste rustplaats onttrokken.

MAAR WAT EEN LICHT IN HUIS INENEN!!1!

Dàt hadden we dus véél eerder moeten doen. Ik zeg; dòòd aan alle bomen. Je kan van 'm vinden wat je wil maar die vermaledijde Paulus had dat potdomme al vroeg in de gaten;

"Laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht." 

– Brief van Paulus Pietsma aan de Romeinen 13, 12bc

En Hij Zag Dat Het Goed Was. Amèn.

IMG_3891


Samar in simmerjûn

Mei it famke thûs

Troch Posted on 2 reaksjes 65 x besjoen

Alvorens onderstaand bericht tot u te laten komen wordt u aangeraden de playknop te gebruiken daar een optimale beleving dan gegarandeerd kan worden.Samar surrealistyske toestannen tidens samar in soele simmerjûn yn it selskip fan in -net sa samar- soel frommeske, in fijne hûswyn en twa blide hûntsjes.

Soms… soms wurdt it gewoan net better dan dat. 

En da's mar goed ek.

Zomaar surrealistische toestanden tijdens zomaar een zwoele zomeravond in het gezelschap van een -niet zomaar- zwoele mevrouw, een fijne huiswijn en twee blije hondjes.

Soms… soms wordt het gewoon niet beter dan dat. 

En da's maar goed ook.

 


Fryske anneksaasje

Troch Posted on 9 reaksjes 106 x besjoen

Gepubliceerd: 26 jul 2013 | Laatste update: 27 jul 2013 15:29 | 

Uitverkoop Friese cultuur kwestie van tijd

Volgens een uitgelekt rapport worden er momenteel gunningen uitgeschreven inzake de uitverkoop van ALLE Friese tradities zoals de Elf Stedentocht in al haar verschijningsvormen, het skûtsjesilen, de Friese kaatstraditie als ook het klootschieten.

SC Heerenveen, en daarmee de enige Friese voetbaltraditie, gaat niet mee in de gunning daar deze -zo blijkt uit het rapport- inmiddels in zijn geheel als vertrekpremie is meegegeven aan de onlangs opgestapte voorzitter van voornoemde voetbalclub, de heer R. Veenstra. Cambuur en de Harkemase Boys worden opgeheven wegens gebrek aan belangstelling.

Over Sonnema Beerenburg, Fryske Dumpkes, de Harlinger Visserijdagen en de gehele Friese koeienpopulatie zal in 2018 worden beslist echter is nu al duidelijk dat deze hoogstwaarschijnlijk für einen Apfel und ein Ei ('Pauschalangebot') wederom door de Duitsers zullen worden geannexeerd overgenomen.

Coördinator

Voor de coördinatie van deze grootscheepse cultuurverkaveling is de heer Doekle Terpstra gevraagd, gewezen Fries, die, mede door zijn enorme ervaring in het verkwanselen van Fries cultuurgoed, bij uitstek geschikt lijkt zich van deze taak te kunnen kwijten. Als tweede man wordt mevrouw Annemarie Jorritsma aangesteld die met name vanwege haar fenomenale mediaoptredens nu al de Grutte Pier om Utens wordt genoemd. 

Hoewel Terpstra, sinds het grensincident met de hooivork geheel testikelloos, niet meer welkom is in Friesland weet hij wel te vertellen dat het allemaal ten goede komt van Friesland en zijn burgers maar dat de Fries, 'net als een verwend kind dat de waarheid niet onder ogen wil zien' in ontkenning leeft. "It is sa en net oars. Ha, ha." aldus Terpstra.

Uitverkoop

Op de vraag waarom de staat Friesland in de ramsj doet, zegt hij; "Friesland bestaat niet meer. Ja, op Google Maps. Maar verder is het gewoon een langvervlogen nationalistisch idee waar de Fries krampachtig aan vast probeert te houden. Nee, Friesland is gewoon een onderdeel van Nederland en dus heeft de rest van dat Nederland, helaas niet mans genoeg om zelf tradities in stand te houden, nét zoveel recht op Friese tradities als de Friezen zelf. Nivellering van cultuur noemen we dat."

De aanzet tot deze uitverkoop is de gunning destijds van het 'nieuwe' Thialf aan Almere, het Ice Dome ("Ice Droom zegt men in Friesland. Vanwege het zogenaamde ontbreken van een financieel fundament. Pure afgunst als je het mij vraagt. Dat geld komt er wel. Vermoed ik.").

"Ja, dat was een tamelijk briljante zet, al zeg ik 't zelf." vervolgt de heer Terpstra; "Zuster Jorritsma en ik vormden daarin de perfecte tandem. De deal was dat ik zou zorgen dat Thialf verplaatst wordt naar Almere, daar een nieuwe naam krijgt, en Gerlof ("Ik mag Gerlof zeggen."), de ega van mevrouw Jorritsma, geheel belangeloos een serre aan mijn huis zal bouwen. 'n Werelddeal!

Brief

De heer Terpstra lijkt licht geagiteerd als ondergetekende hem confronteert met de beruchte brief (PDF) waarin hij, in zijn rol als voorzitter van de KNSB, de belofte doet aan de directie van het 'oude' Thialf om natio- en internationale schaatswedstrijden aan voornoemde schaatsbaan te gunnen.

quote125"Het bestuur van de KNSB hecht veel waarde aan de rijke schaatstraditie die nadrukkelijk verbonden is, zowel nationaal als internationaal, met Thialf-Heerenveen. Vanuit deze referentie zal het bestuur er alles aan doen om dit te consolideren.”

"Dat is politiek, man! Dat snap je toch wel." aldus Terpstra; "Onze Almere lobby was nog maar net zijn werk begonnen en dus moest ik de Friezen een zoethoudertje presenteren. Friezen zijn naïef, ik weet er alles van ha ha, en er zullen ongetwijfeld nog vele beloftes volgen. Maar dit is off the record, natuurlijk. Ha, ha. Ik meen 't; off the record."

Hoe nu verder?

"Hoe nu verder? Niks hoe nu verder. Het loopt als een uier, deze uitverkoop. De Elf Steden Tocht hebben we al uitbesteed aan Brabant, en hoewel het daar anders gaat heten wegens gebrek aan elf steden, en de schaatsen zullen worden vervangen door bierglazen, heeft die provincie gegarandeerd zoveel mogelijk het Friese karakter ervan te behouden, inclusief de Noorse truien van Mart Smeets en het reclame-offensief langs de gehéle route."

En het kaatsen? "Kaatsen is gewoon cricket maar dan zonder die stokjes en dus is het logisch dat we hierover onderhandelen met de Engelsen, toch wel de Godfathers van sporten met kleine balletjes.

En anders hebben we altijd nog de stad Rotterdam, dat bereid is een veldje aan te leggen op Zuid mochten die theedrinkers geen belangstelling hebben. Maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit. Wellicht dat we moeten inleveren op het klootschieten maar daar is rekening mee gehouden; het was toch al niks."

Skûtsjesilen

Met de ondertekening van een intentieverklaring heeft gister een Finse delegatie onder leiding van mevrouw Päivi Räsänen tijdens een informele bijeenkomst op het Provinciehuis de overname van het skûtsjesilen beklonken en daarmee is het voorwerk van de heer Doekle Terpstra officieel ten einde.

Of, zoals hij het zelf pleegt te visualiseren: "De hin mei gouden aaien moat ek fuorre wurde."

En daar, beste lezer, kan uw verslaggever niets aan toevoegen. Al zou hij willen.

 

↓