Ôfskie fan 15 heech

Een laatste blik in het atelier van Friesland's eigen Rembrandt, wijlen Sjoerd de Vries

Troch Posted on 2 Comments 1 min read 192 besjoen

80MusXs - Ôfskie fan 15 heech


En toen was -ie dood.


nederlands icon2 - Ôfskie fan 15 heechHet zal een paar dagen erna geweest zijn. Ik was bij broer op bezoek en stond weer eens vroeg in de ochtend op zijn balkon van het uitzicht te genieten. 

Wat me triggerde weet ik niet, wél weet ik dat er iets niet klopte aan dat uitzicht. Er was iets off, anders dan anders. En toen drong het besef tot me door; het keukenkastdeurtje. Het was dicht!

01a - Ôfskie fan 15 heech

Als je het hier een beetje gevolgd hebt, de laatste jaren, weet je dat ik een merkwaardige fascinatie heb ontwikkeld voor dat ene specifieke deurtje.

Het stond namelijk ALTIJD open, en dat al minstens dertig jaar lang.

Tot vandaag, dus.


En doe wie -er dea.


fries icon blauw - Ôfskie fan 15 heechIt sil in pear dagen dernei west hawwe. Ik wie by broerke op besite en stie wer ris betiid yn de moarn op syn balkon fan it útsicht te genietsjen.

Wat my triggerde wit ik net, wol wit ik dat der wat net kloppe oan dat útsicht. Der wie wat off, oars dan oars. En doe krige it besef; it keukenkastdoarke.
It wie ticht!

01a - Ôfskie fan 15 heech

Asto it hjir in bytsje folge hast, de lêste jierren, wist do dat ik in opmerklikke fassinaasje ûntwikkele ha foar dat iene, spesifike doarke.

It stie nammentlik ALTYD iepen, en dat al op syn minst tritich jier lang.

Oant hjoed, dus.

blauw balkje - Ôfskie fan 15 heech

sjoerd de vries 07 01 2020 - Ôfskie fan 15 heech

Telegram-/Whatsapp stickers/emoji's. Die maak je lekker (van je)zelf / Do (it) yourself | #telegram #whatsapp #stickers #emojis #DIY #eamel #instagram

Telegram-/Whatsapp stickers/emoji's. Die maak je...

Pure evil | #eamel #instagram #dog #dogsofinstagram #raspin #evil

Pure evil | #eamel #instagram...

Hairy f*cker. | #rups #caterpillar #spui #oudbeijerland #eamel

Hairy f*cker. | #rups #caterpillar...

Concrete Christmas came early, this year. | #christmas #concrete #heerenveen #friesland #eamel

Concrete Christmas came early, this...

Women are weird | #eamel #weird #women

Women are weird | #eamel...

Chariots of Raspin | nipsaR fo stoirahC #eamel #toomuchtimeonmyhands #dog #slomo

Chariots of Raspin | nipsaR...

Staat van Leven | State of Life

Staat van Leven | State...

Uncomfortably awkward | #awkward #uncomfortable #eamel #instagram #instamovie #wtf

Uncomfortably awkward | #awkward #uncomfortable...

60 Jier Deit op Mem

(en Mem op Deit fansels)

Troch Posted on 5 Comments 9 min read 78 besjoen

sjdezeewdezeederuiter 17sep1958 grut - 60 Jier Deit op Mem


Friesland - 60 Jier Deit op MemÛs Deit & Mem wiene earjuster 60 jier op mekoar. Da’s in hiel ein.

Dit bliide feit moast fansels fierd wurde. En om dat te foar mekoar te krijen hie ik as selsbeneamd kampagnelieder fan de famylje it foartou nommen om ien en oar yn goeie banen te leiden.

Soks begjint fansels mei media oandacht: gemeente belje, it lokale Sufferdsje en ek waard der iensidich besletten gjin oermjittich feest te organisearjen want it mei neat kosje wy bliuwe fansels beskieden.

It wie de kranteman dy besleat dat ús mem har webside ek noch efkes ekstra oandacht nedich hie. De Fryske Carmiggelt. 😂


Netherlands xl - 60 Jier Deit op Mem

Ons Deit en Mem waren eergisteren 60 jaar op elkaar. Da’s een heel end.

Dat heuglijke feit moest natuurlijk gevierd worden. En om dat te bewerkstelligen had ik als zelfbenoemd campagneleider van de familie het voortouw genomen om een en ander in goede banen te leiden.

Zoiets begint natuurlijk met media aandacht: gemeente bellen alsook het lokale Sufferdje en ook werd er besloten geen eenzijdig uitbundig feest te organiseren want het mag niks kosten we blijven natuurlijk bescheiden.

Het was overigens de krantenman die besloot dat ons moeders’ website ook nog even extra aandacht nodig had. De Friese Carmiggelt. 😂


SHOT0000 3 - 60 Jier Deit op Mem


Dirkjan! uit de vloei

Herdenken

Dat maken we helemaal zelf uit

Troch Posted on 4 Comments 1 min read 72 besjoen

Herdenken doen wij wĂ Ă r we willen, wie we willen, wannèèr wij willen, waaròm wij willen. Wat jij daar ook van vindt.

Want zonder hen, die voor ons het leven lieten, had jij dit nimmer in vrijheid kunnen zeggen …

Une PensĂ©e d’Amour

Troch Posted on 1 Comment 1 min read 21 besjoen
unepenseedamour 940x900 - Une Pensée d'Amour[jwplayer player=”52″ mediaid=”32569″]

Mes pensées vont aux victimes et les survivants des attaques terroristes horribles nuit dernière à Paris. Que toute la force avec eux .
Nous ne cédera pas au terrorisme!


My thoughts go out to the victims ànd survivors of the horrible terrorist attacks last night in Paris. May whatever force be with you.
We won’t bow for terrorism!

*[Erik Satie – Gnossiennes No. 1 Lent]

Tsjeard: Selfkes yn Fryslân

Yn'e rou: op stap mei ûs Deit & Mem

Troch Posted on 8 Comments 1 min read 60 besjoen

1280 Deit en Durk 1 maaie 2015 - Tsjeard: Selfkes yn Fryslân

nogzonwitlijntje - Tsjeard: Selfkes yn Fryslân

50px-Frisian_flag.svg Hjoed, yn oardel moanne, bin ik krekt sa âld as myn âldste broer. 

En hjoed in wike lyn wie syn offisjele jierdei, op 30 april. Lykas as ús eardere keningin.

Om’t hy net mear ûnder ús is, betinke wy -de famylje- him altyd efkes op dy’t dei.

It falt my hieltyd swierder, dy 250 kilometer hinne en ek wer werom.

Mar as ik der dan ienris bin is it wer as fanâlds; de geselligens, de sûnder-betingsten-leafde en it bedjerren, sa as allinne âlders dat kinne. 

Us heit Deit- (86) wol net mear mei. Hy lûkt dat net mear; net fysiek en al hielendal net mentaal. 

Ik betink wol op myn eigen manier.

Mem dêrfoaroer stiet derop dat wy Tsjeard‘s plakje yn it Boarnster kolumbarium besykje, al is it mar foar efkes.

nederlandse_vlagVandaag over een anderhalve maand ben ik even oud als mijn oudste broer. En vandaag een week geleden was zijn officiële verjaardag, op 30 april. Nét als onze voormalige koningin.

Omdat hij niet meer onder ons is, gedenken we -zijn familie- hem altijd even op die dag.

Het valt me steeds zwaarder, die 250 kilometer heen en idem terug. Maar als ik er dan eenmaal ben is het weer als vanouds; de gezelligheid, de onvoorwaardelijke liefde en de verwennerij, zoals alleen ouders dat kunnen.

Onze vaderDeit- (86) wil niet meer mee. Hij trekt dat niet meer; niet fysiek en zeker niet mentaal. “Ik herdenk wel op mijn eigen manier.

Mem daarentegen staat erop dat we Tsjeard‘s plekje in het Boarnster columbarium met een bezoekje vereren, al is het maar voor even.

leesverder - Tsjeard: Selfkes yn Fryslân


↓