Kontakt

Fiel dy frij ta it pleatsen fan op- as oanmerkingen as foar it stellen fan fragen mei gebrûk understeande mailformulier. As ik reagearje hinget fan dyn fraach ôf as opmerking ôf.

Voel je vrij tot het plaatsen van op- of aanmerkingen en/of voor het stellen van vragen d.m.v. onderstaand mailformulier. Of ik reageer hangt van je vraag en/of opmerking af.

uk

Feel free to add any comment and/or question by means of this mailform. Ofcourse me replying will depend on the contents of that comment or question.