Wa? Wie? Who?


FRYSK


Eamel.net is in blog op persoanlike titel fan Durk, in âldere jongere.

Berne, hikke en tein op it Hearrenfean, Fryslân maar wennet al wer tweintich+ jirren yn it Sodom & Gomorra fan Nederlân; de Rânestèd, omkriten Rotterdam.

Eamel.net is benammen satire en it wurdt de lêzer oanred om de side net al te serieus te nimmen, útsein wer dit eksplisyt oanjûn stiet. Jo binne warskouwe. 😂

Tenslotte; wolle jo kontakt mei him, brûk dan it kontaktformulier op dizze side. Mocht jo berjocht ynteressant genôch wêze, komt hij der fêst wol op werom.

Oant sjen!


NEDERLANDS


Eamel.net is een blog op persoonlijke titel van Durk, een oudere jongere.

Geboren en getogen in Heerenveen, Friesland maar inmiddels twintig+ jaren woonachtig in het Sodom & Gomorra van Nederland; de Randstad, regio Rotterdam

Eamel.net is voornamelijk satire en het wordt de lezer aangeraden om de site inhoudelijk vooral niet voor waar aan te nemen behalve wanneer dit expliciet staat aangegeven. Je bent gewaarschuwd. 😂

Tenslotte: wil je contact met hem, gebruik dan het contactformulier alhier. Mocht 't interessant genoeg zijn, krijg je ongetwijfeld een reactie terug.

Tot ziens!


ENGLISH


Eamel.net is a blog on personal title of Durk, an older youngster.

Born and raised in Heerenveen, Friesland (The Netherlands) but has now been living twenty+ years in Sodom & Gomorrah of the Netherlands; some area we call the Randstad, Rotterdam region. 

Eamel.net is mainly satire and it is recommended not to take it too seriously, especially where-mentioned. You have been warned. 😂

PS: would you like to contact him, use the contact form. If it's interesting enough, you will undoubtedly get a response back as soon as possible.

See you soon!


Myn geboorte'doarp', 17 jaar dernei | Mijn geboorte'dorp', 17 jaar daarna | The village where I was born, 17 years after 


It hûs fan myn berte | Mijn geboortehuis | The house where I was born