Supercell (maar niet heus)

Region Capture

Koop je een veel te dure app van €4,99 (Hyperlapse), verbouwt zowat je halve kantoor voor de beste camerahoek, trotseert hevige regenval in datzelfde kantoor want raam vergeten open en tenslotte een paar uur bezig om te dweilen genoeg ruimte op je iPhone vrij te maken voor zoveel fotogeweld want

WE KRIJGEN EEN SUPERRRRCELLLL!1!!1

Supercell me reedt. Wàt een deceptie. Wél fantastische luchten, dat dan weer wel, maar die 59 druppels en drie vage aftreksels van een bliksemschicht? Mwah. I’ve seen better.

Denk dat ik Jan Pelleboer maar weer ‘ns opgraaf. Die wist tenminste wél hoe je het weer moest voorspellen.

[anyway; onderstaande timelapse is enigszins door mij gedramatiseerd]

Blij Op Face-book; Ne-ga-ti-vi-teit

Region Capture

happyHoi Face-book-vriend-jes!
In de se-rie Blij Op Face-book gaan we het vandaag heb-ben o-ver NE-GA-TI-VI-TEIT.
Dat is een heel moei-lijk gro-te-men-sen woord voor STOM.

Jij wilt na-tuur-lijk net als ik al-leen maar blije vriend-jes en blije vrien-dinne-tjes op Face-book. Ja, toch? Dat gaan we van-daag le-ren!

Blije vrien-djes hou-den niet van NE-GA-TI-VI-TEIT. Die wil-len al-leen maar blije dingen-tjes zien op de Face-books.
Bij-voor-beeld film-pjes van blije zing-en-de-nét-niet zang-e-resjes op ob-scu-re dorps-feest-jes, blije or-di-nai-re kijk-mij-eens-zelf-pro-mo-tie ding-e-tjes, foto’s van je blije a-vond-e-ten en blije kut-fo-to’s van je blije kut-kin-der-tjes!

Want daar wor-den blije vriend-jes nog blijer van!

Wat je dus voo-ral niet moet doen als je al-leen maar blije vrien-djes wilt heb-ben is zeg-gen dat je bij-voor-beeld niet-zo-blije stier-en-vecht-ers dood wilt heb-ben, ook al heeft zo een stie-ren-vecht-er daar zelf om ge-vraagd toen hij die over-maat-se sa-té-prik-kers in de stier stak, en dat al-leen voor zijn blije lol en dat van die hon-der-den blije vol-idi-oten die toe-sch-ouw-ers he-ten.

Dit mag dus niet!!11!:

Region Capture2

Nog meer

In bealch fol wurk

feestboek

Een beetje lezer van dit blog kent zo ondertussen mijn reputatie op ‘t vlak van klussen. ‘t Is niet dat ik niet wil hoor, maar ik heb er gewoonweg niet het talent en vooral geen geduld voor.

Waar ik wél talent voor heb heeft opvallend genoeg altijd meestal soms met verf te maken; óf het gaat òm óf flebbert door de winkel óf gaat onherroepelijk over de vloer.

Behangen is ook al niet mijn Unique Selling Point en àls ik een klus per ongeluk wél tot een goed einde breng volgens de gebruiksaanwijzing mag ik er niet over praten wegens ‘geheim‘.

Enfin. Om een kort verhaal nog korter te maken.

Visualiseer je dit even; een lange, smalle tuin welke in de winter angst aanjaagt wegens veel te donker, een niet-terminale maar wel vervelende ziekte die als voornaamste eigenschap heeft dat ie er voor zorgt dat je de hele dag als een zombie extreem vermoeid bent en tenslotte een uitermate scherpe aanbieding van de Action

Voila. Twee weken de teringtouwtyfus verder en zie daar; een romantisch verlicht gangpad door mijn onze Garden Of Sancuary. #blijvan #genieten

As I look out to my garden
I feel a sense of pride
It really is a lovely room
Except it is outside.

Enfin. Om dat iedereen wel vanalles kan roepen heb ik besloten één en ander op bewegend beeld vast te leggen, opdat we die teringtouwtyfus klus nooit vergeten.

In bytsje lêzer fan dit blog kent sa ûnderwilens myn reputaasje op ‘t flak fan klussen. ‘t Is net dat ik net wol hear, mar ik ha der gewoanwei net it talint en benammen gjin geduld foar.

Wêr ik wòl talint foar ha hat opfallend genôch altyd meastal soms mei ferve te meitsjen; óf it giet om óf it flebbert troch de winkel óf it giet fêst oer de flier.

Behangje is ek al net myn Unique Selling Point en às ik in kerwei per ûngemak wol oan in goed einde bring neffens de gebrûksoanwizing mei ik der net oer prate fanwege ‘geheim‘. 

Enfin. Om in koart ferhaal noch koarter te maken. Visualiseer dij dit efkes; in lange, smalle tún hokker yn de winter eangst aanjaagt fanwege fiersten te tsjuster, in nèt-terminale mar wol ferfelende sykte dy as wichtichste eigenschap hat dat ie der foar soarget datsto de hiele dei as in zombie extreem vermoeid binne en ta beslút in tige skerpe oanbieding fan de Action.

Voila. Twa wiken de teringtouwtyfus fierder en sjoch dêr; in romantysk ferljochtet gangpad troch myn ús Garden Of Sancuary. #bliidfan #genietsje

Wylst ik oer myn tún sjoch
Fiel ik in gefoel fan grutsk
It is werklik in prachtige keamer
útsein dat it bûten is.

Enfin. Omdat elkenien wol fan alles kin roppe ha ik besletten ien en oar op beweegjend byld fêst te lizzen, opdat wy dat teringtouwtyfus kerwei nea ferjitte .

Na de break nog meer visuele ellende | Nei de skoft noch mear fisuele ellinde:

Nog meer