In goed petear…

Omke Jan haldt 'r wol fan

troch eamel
Publiseare op Lêst bewurke op 73 kear besjoen
A+A-
Reset

mke


 

Ûs Omke Jan hâldt wol fan in goed petear. 😂

  

 

UPDATE 17-01-2020: Fiif jier letter en we hawwe noch immen de grutste lol. 😂


 


 


UPDATE 21-04-2023: Dag, Omke Jan😢

ppMear fan dit...

eamel | blog
>