Jo besjogge no de kategory Dag!

Ôfskie fan 15 heech

Een laatste blik in het atelier van Friesland's eigen Rembrandt, wijlen Sjoerd de Vries

Troch Posted on 2 reaksjes 450 x besjoen


En toen was -ie dood.


Het zal een paar dagen erna geweest zijn. Ik was bij broer op bezoek en stond weer eens vroeg in de ochtend op zijn balkon van het uitzicht te genieten. 

Wat me triggerde weet ik niet, wél weet ik dat er iets niet klopte aan dat uitzicht. Er was iets off, anders dan anders. En toen drong het besef tot me door; het keukenkastdeurtje. Het was dicht!

Als je het hier een beetje gevolgd hebt, de laatste jaren, weet je dat ik een merkwaardige fascinatie heb ontwikkeld voor dat ene specifieke deurtje.

Het stond namelijk ALTIJD open, en dat al minstens dertig jaar lang.

Tot vandaag, dus.


En doe wie -er dea.


It sil in pear dagen dernei west hawwe. Ik wie by broerke op besite en stie wer ris betiid yn de moarn op syn balkon fan it útsicht te genietsjen.

Wat my triggerde wit ik net, wol wit ik dat der wat net kloppe oan dat útsicht. Der wie wat off, oars dan oars. En doe krige it besef; it keukenkastdoarke.
It wie ticht!

Asto it hjir in bytsje folge hast, de lêste jierren, wist do dat ik in opmerklikke fassinaasje ûntwikkele ha foar dat iene, spesifike doarke.

It stie nammentlik ALTYD iepen, en dat al op syn minst tritich jier lang.

Oant hjoed, dus.

Oant sjen, Rutger …

Never Lost In Time

Troch Posted on 0 reaksjes 112 x besjoen

 

Frontphoto by Terry O'Neill/Iconic Images/Getty Images. Photo after click: Casper Dalhoff.
23 januari 1944 | † 19 juli 2019

Dàg Floris van Rosemund.
Dàg Erik Lanshof.
Dàg Erik Vonk.
Dàg Wulfgar.
Dàg Roy Batty. (!!!!)
Dàg Martin.
Dàg John Ryder.

Dàg, Legende ût Beetstersweach. Tige tank foar it foarmjen fan myn jeugd.

 

Dirkjan! uit de vloei

Dag Tsjeard †

Troch Posted on 0 reaksjes 67 x besjoen

 

30 april 1960 – 25 juni 2009 †

Ik hâld fân dij, do leave eigenwiize broer
Dasto dèr foar altiid kompjoeterje meiste
mei in flinke borrel en dyn sigaretsje

– Rèst sêft

Naamloos-1

Foar dij, fân dyn broers:

"into that great Playstation sky"

 

Dag Tsjeard †

Troch Posted on 0 reaksjes 0 x besjoen

 

30 april 1960 – 25 juni 2009 †

Ik hâld fân dij, do leave eigenwiize broer
Dasto dèr foar altiid kompjoeterje meiste
mei in flinke borrel en dyn sigaretsje

– Rèst sêft

Naamloos-1

Foar dij, fân dyn broers:

"into that great Playstation sky"

 

Dag T.

Troch Posted on 0 x besjoen

goodbyeVoor T.James Blunt | Goodbye My Lover

Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun, Yes I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over but it won't stop there, I am here for you if you'd only care.

You touched my heart you touched my soul. You changed my life and all my goals. And love is blind and that I knew when, My heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head. Shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake, You can't break my spirit – it's my dreams you take. And as you move on, remember me, Remember us and all we used to be I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts but now we're fine, And I love you, I swear that's true. I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine. In mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time, When I'm kneeling at your feet.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I'm so hollow, baby, I'm so hollow. I'm so, I'm so, I'm so hollow.

600lijn

Troch

↓