Jo besjogge no de kategory Dag!

Ôfskie fan 15 heech

Een laatste blik in het atelier van Friesland's eigen Rembrandt, wijlen Sjoerd de Vries


En toen was -ie dood.


Het zal een paar dagen erna geweest zijn. Ik was bij broer op bezoek en stond weer eens vroeg in de ochtend op zijn balkon van het uitzicht te genieten. 

Wat me triggerde weet ik niet, wél weet ik dat er iets niet klopte aan dat uitzicht. Er was iets off, anders dan anders. En toen drong het besef tot me door; het keukenkastdeurtje. Het was dicht!

Als je het hier een beetje gevolgd hebt, de laatste jaren, weet je dat ik een merkwaardige fascinatie heb ontwikkeld voor dat ene specifieke deurtje.

Het stond namelijk ALTIJD open, en dat al minstens dertig jaar lang.

Tot vandaag, dus.


En doe wie -er dea.


It sil in pear dagen dernei west hawwe. Ik wie by broerke op besite en stie wer ris betiid yn de moarn op syn balkon fan it útsicht te genietsjen.

Wat my triggerde wit ik net, wol wit ik dat der wat net kloppe oan dat útsicht. Der wie wat off, oars dan oars. En doe krige it besef; it keukenkastdoarke.
It wie ticht!

Asto it hjir in bytsje folge hast, de lêste jierren, wist do dat ik in opmerklikke fassinaasje ûntwikkele ha foar dat iene, spesifike doarke.

It stie nammentlik ALTYD iepen, en dat al op syn minst tritich jier lang.

Oant hjoed, dus.

[ADVERTINSJE]Tsjeard: 57

Hjoed. Ek al wer acht jier lyn

Lokwinske, broerke!. Ik mis ûs gehakketak noch elke dei. Hasto it wat nei it sin, dêr boppe? Ik hoop it mar.

Hjir giet alles goed, hear. Deit en Mem misse dij en ek us Theuntsje soe noch wol ris in borreltsje mei dij sûpe wolle.

Do krijst de groeten van ûs Siementsje en ek fan Sjoerd, Sytse en dy oare twa katten wer ik de namme efkes kwiit fan bin.

Se binne oars goed te plak kaam. Dasto dat mar efkes wiste. Asto it net slim fynste; oan't net al te gau, hear! 😉

Wy nimme ien op dyn sûnens. Groetnis, dyn broerke.

PS. Dochst de groeten even oan ûs Michael? Dat sil er fêst wol wurdearje. 😉

Gefeliciteerd, broertje! Ik mis ons gekibbel nog elke dag. Heb je 't wat naar je zin, daarboven? Ik hoop het maar.

Hier gaat alles goed, hoor. Deit en Mem missen je en ook Theuntsje zou nog wel eens een borreltje met je willen drinken. Je krijgt de groeten van Siementsje en ook van Sjoerd, Sytse en die andere katten van je waarvan ik de naam even kwijt ben.

Ze zijn overigens goed terecht gekomen. Dat je 't even weet.

Als je 't niet erg vindt; tot niet heel erg gauw, hoor! 😉

We nemen er één op jouw gezondheid. Groet, je broertje.

NB. Doe je de groeten even aan ons Michael? Dat zal -ie vast wel waarderen. 😉

[ADVERTINSJE]

Dag Max †

Dag jonkje.

600zwart_10


Dag Max
. Dag jonkje.
Tige tank dasto ús en ús âlden
safolle niget brocht haste.
Groetnis oan ús Olly én ús Tsjeard,
boartsje mar in soart en wa wit
sjogge wij mekoar oait wer.

Dag jonkje. Dag Max.

1998 – † 20 jan 2016

600zwart_10

Noflik lizze yn dyn lêste rêstplak…

photo1459159805134_800
zwartstreepke

↓
>