Dag Rutger †

troch eamel
63 kear besjoen 3 minute(n) wierskynlike lêstiid

P

23 januari 1944 | † 19 juli 2019

YouTube player


Dàg Floris van Rosemund.
Dàg Erik Lanshof.
Dàg Erik Vonk.
Dàg Wulfgar.
Dàg Roy Batty. (!!!!)
Dàg Martin.
Dàg John Ryder.Dàg, Legende ût Beetstersweach.

Tige tank foar it foarmjen fan myn jeugd…

YouTube player

Mear fan itselde

eamel | blog
Translate »
>