Kategory:

Jierwiksel

 

De traditie gebiedt me om, net zoals in vorige jaren, alhier een vrolijk jaaroverzichtje te plaatsen van alle, in dat specifieke jaar geplaatste 'stukjes'.

De goede verstaander heeft het echter allang begrepen; de literaire opbrengst van het huidige jaar is bijzonder karig te noemen. Slechts vijf schrijfsels hebben deze 364 dagen opgesmeten (zes, als je deze meerekent).

Hoewel ik inmiddels alweer twintig jaar elk overzichtje steevast eindig met de zin 'we gaan ervan uit dat het volgende jaar beter wordt', of een variant daarop, kan ik gerust stellen dat het jaar 2023 toch wel de boeken in gaat als het aller-, állerkútste jaar uit het bescheiden leven van ons eamel

Details zal ik je besparen maar, geloof me, als ik zeg dat het -toch nog- véél te snelle verscheiden van des eamel's Meest Dierbare Vriend Ooit, er nog het meest heeft ingehakt. Ook nú kan ik m'n tranen niet bedwingen, want mijn vriend, mijn schaduw, mijn kind… Hij is niet meer… 

Opgeteld bij een nog altijd broze kanker gezondheid en de vermoeiende gevolgen een inmiddels bijna tien jaar durende, juridische strijd (lang verhaal, komt nog wel eens), en je kan je wellicht voorstellen dat het qua energie niet altijd valt op te brengen om wederom een koddig, nikszeggend onzinstukske te componeren.

Natuurlijk, hoogtepunten waren er ook, maar die waren zo hoog dat ik de helft daarvan alweer vergeten ben. 

Rest mij slechts nog één ding: 'we gaan ervan uit dat het komende jaar beter wordt…'

 

De tradysje twingt my om, krekt as yn foarige jierren, hjir in fleurich jieroersjoch te pleatsen fan alle, yn dat spesifike jier pleatste 'stikjes'.

De goede fersteander hat it lykwols al lang begrepen; de literêre opbringst fan it hjoeddeiske jier is tige skruten te neamen. Mar fiif skriuwsels hawwe dizze 364 dagen opsmiten (seis, ast dizze mearekkenst).

Hoewol ik yntusken al tweintich jier elk oersjoch steefêst einigje mei de sin 'we geane derfan út dat it kommende jier better wurdt', of in fariant dêrop, kin ik rêstich stelle dat it jier 2023 dochs wol de boeken yn giet as it alder-, alderkutste jier út it beskieden libben fan ûs eamel.

Details sil ik dy besparje mar, leau my, as ik sis dat it -noch altyd- folle te flugge ferstjerren fan des eamel's Meast Dierbere Freon Ea, der it measte ynhakt hat.

Sels no kin ik myn triennen net behearskje, want myn freon, myn skaad, myn bern…
Hy is net mear

By in noch altyd broaze kanker sûnens opteld en de útputtende gefolgen fan in yntusken hast tsien jier duorjende, juridyske striid (lang ferhaal, komt noch wolris), kinst dy faaks yntinke dat it kwa enerzjy net altyd op te bringen is om wer in snoad, neatsegend onsinsskriuwsel te komponearjen.

Fansels, hichtepunten wiene der ek, mar dy wiene sa heech dat ik de helte dêrfan alwer fergetten bin.

Rest my noch mar ien ding: 'we geane derfan út dat it kommende jier better wurdt…'

 

164 kear besjoen

45 kear besjoen

Het fijne van terugblikken is toch wel het feit dat er geen restricties aan zitten zoals zoiets futiels als een tijdslimiet.

Ik bedoel; ik zou in theorie volgend jaar kunnen terugblikken op 2020, maar voor hetzelfde geld zou dat vandaag ook kunnen, of zelfs eer-eer-eer-eergister, toen het nog 2020 was. Snap je?

Gezien het gegeven dat deze specifieke terugblik jou echter op 2 4 januari 2021 onder ogen is gekomen, geeft toch wel aan dat 't niet volgend jaar is geworden en eer-eer-eer-eergister dus ook al niet.

Goed. Als dat geen intro is, dan weet ik 't niet meer.

–| Terugblikken |–

Alle gekheid op mijn stokje; dat 2020 een kutjaar was, zijn we 't allemaal wel over eens.

Dat datzelfde voor mij geldt, óôk, maar mijn 2020 was natuurlijk nog nét even iets kutter dan dat van jou. Verschil moet er zijn.

Daarover later meer, het nieuwe jaar is nog jong.

Desondanks viel het me net op dat ik, ondanks een vrijwillige lockdown, kennelijk alhier op eamel.net véél productiever ben geweest dan ik in eerste instantie vermoedde. Sterker nog; in élk van die kutjaren ervoor ben ik nog nimmer zo productief geweest als in 2020! Bizar gewoon. Anyway.

Mijn mem zal van dit stukske wel zeggen, zoals van elk stukje wat ik optiep; 'Ik ha it wol lezen mar ik snap d'r noch hieltyd neat fan' ('Ik heb 't wel gelezen maar ik snap er nog steeds niks van') en dus, without further ado, eamel's jaaroverzicht van 2020.

(Sorry, mem. Ik koe it net litte. 😂)

73 kear besjoen

 

Het was een karig jaar, dit jaar.

Althans; vanuit een blog-perspectief.

Hooguit een drie-, viertal blogjes per maand, da's zo'n beetje de opbrengst van 2017.

Er is veel gebeurd in Huize Eamel, en er staat ongetwijfeld nog veel meer op stapel, echter is niet alles tot op heden geschikt voor publicatie gebleken.

Niet voor nu maar wie weet voor in de toekomst.

Desalniettemin zijn we hier gewend van datgene wat er wél staat een handzaam overzichtje te maken -↓ zie onder de streep ↓- (hier dat van 2016), opdat één en ander zich openbaart wat u, zeer gewaardeerd lezert, wellicht over het hoofd heeft gezien. Geeft niks, dat overkomt ons allemaal wel eens.

Enfin. 

Voor wat betreft de toekomst van dit blog: wat kunt U bijvoorbeeld hier verder nog verwachten in 2018?

 

 

  • The Perquin Papers. Bijzonder aangename correspondentie inzake een al dan niet vermeende amoureuze historie tussen de nu nog Dichter des Vaderlands en moi. Meer ga ik daar nu nog niet over zeggen. #cliffhangert;
  • Als alles goed gaat, gaan we hier verhuizen, het komende jaar. Qua fysieke stenen, niet qua blogje. Verder voor u niet zo relevant maar toch. Fingers crossed;
  • Verwacht méér openheid van uw eamel. Letterlijk àlles wat u altijd al over mij wilde weten. Dus; mijn complete doopceel, van A tot Zee. Want anonimiteit, dat kan écht niet meer in 2018;
  • En, in het verlengde daarvan: is dit laatste jubileumjaar het einde van het personage eamel op de internets, as we know it? 22 augustus 2018 zullen we het weten…

Mochten er hier geen updates meer plaatsvinden wegens niks gebeurd, rest mij niets anders dan u alvast een keifijn uiteinde toe te wensen en, mocht u niet in het bezit zijn van een uiteinde, een gezond 2018!

Tenslotte, voor de geïnteresseerden, des eamel's negen meest gelik(e)te Instagram bijdragen van het afgelopen jaar en hier zunne populairste Youtubes. Zo. Nu weet U àlles. 

54 kear besjoen


[dropcap]Z[/dropcap]oals ik altijd meestal soms pleeg te doen, zo aan het einde van een (blog) jaar, ook nu een overzichtje van alles wat me in 2016 bloggewijs bezig hield. Ik bedoel; je zal 't als argeloos geïnteresseerde maar gemist hebben, toch?

Oh ja. 'Vanwaar die walgelijk nostalgische Hyves toestanden met foeilelijke knipper-plaatjes?' hoor ik je denken. Tja, waarom niet? Je weet togleuker kunnen we het niet maken, wél lelijker. 😉

*t.u.i.; klik op de maand/datum om het desbetreffende bericht tot u te nemen. Of lees die zooi in één keer. Ik heb nog wel wat bandbreedte over.


01. JANUARI 02. FEBRUARI 03. MAART 04. APRIL
05. MEI 06. JUNI 07. JULI 08. AUGUSTUS
09. SEPTEMBER 10. OKTOBER 11. NOVEMBER 12. DECEMBER


1. Dinsdag, 5 januari 2016 – We begonnen het blogjaar 2016 met diepgang zoals U dat van mij gewend bent #kuch; er was een hype opgestaan en, schaap als ik ben, moest daar natuurlijk aan meedoen; CD GLASSES FLICKING CHALLENGE. Een dikke 800 views op de Youtubes en waarom? Niemand weet dat.115 kear besjoen
eamel | blog
>