Wa? Wie? Who?

[one-third-first]FRYSK

[dropcap]E[/dropcap]amel.net is in blog op persoanlike titel fan Durk, in âldere jongere fan om en de by 48 49 50 jier.

Berne, hikke en tein op it Hearrenfean, Fryslân maar wennet al wer santjin jier yn it Sodom & Gomorra fan Nederlân; de Rânestèd, omkriten Rotterdam.

Durk is sels beneamd skriuwer, sels beneamd fotograaf, jout foarm en rommelt wat mei websiden mar hat net sa lang ferline wer wer nei skoalle west (sjoch hjir en hjir).

Eamel.net is benammen satire en it wurdt de lêzer oanred om de side net al te serieus te nimmen, útsein wer dit eksplisyt oanjûn stiet.

Jo binne warskouwe.

Dit jildt ek en foaral foar (takomstiche) wurk- en opdrachtjouwers.

Oh… sjoch ek efkes op Durk’s foto- & filmsides: eamel | photo, eamel | film.

Tenslotte; wolle jo kontakt mei him, brûk dan it kontaktformulier op dizze side.

Mocht jo berjocht ynteressant genôch wêze, komt hij der fêst wol op werom.

Oant sjen![/one-third-first][one-third]NEDERLANDS

[dropcap]E[/dropcap]amel.net is een blog op persoonlijke titel van Durk, een oudere jongere van rond de 48 49 50 jaar.

Geboren en getogen in Heerenveen, Friesland maar inmiddels zeventien jaar woonachtig in het Sodom & Gomorra van Nederland; de Randstad, regio Rotterdam.

Durk is zelf benoemd tekstschrijver, zelf benoemd fotograaf, zelf benoemd vormgever en rommelt wat met websites maar is onlangs weer naar school geweest (kijk hier en hier).

Eamel.net is voornamelijk satire en het wordt de lezer aangeraden om de site inhoudelijk vooral niet voor waar aan te nemen behalve wanneer dit expliciet staat aangegeven. U bent gewaarschuwd. Dit geldt ook en vooral voor eventuele (toekomstige) werkgevers en/of opdrachtgevers.

Oh… kijk ook eens op Durk’s foto- & filmsites: eamel | photo, eamel | film.

Ten slotte: wil je contact met hem, gebruik dan het contactformulier alhier. Mocht ’t interessant genoeg zijn, krijg je ongetwijfeld een reactie terug.

Tot ziens![/one-third][one-third]ENGLISH

[dropcap]E[/dropcap]amel.net is a blog on personal title of Durk, a older youngster of around 48 49 50 years of age.

Born and raised in Heerenveen, Friesland (The Netherlands)  but has now been living eighteen years in Sodom & Gomorrah of the Netherlands; some area we call the Randstad, Rotterdam region.

Durk is self-appointed text writer, self-appointed photographer, self-appointed designer and fools around with some website design but recently has been back to school (read this and this).

Eamel.net is mainly satire and it is recommended not to take it too seriously, especially wherementioned. You have been warned. This applies also -and especially- for possible (future) employers and/or clients.

Oh… look also at Durk’s other sites: eamel | photo, eamel | film, why don’t you?

PS: would you like to contact him, use the contact form. If it’s interesting enough, you will undoubtedly get a response back as soon as possible.

See you soon![/one-third]

[clear-line]