Jo besjogge no de kategory Feestdei

Paris – Bartlehiem 0 - 0

Het zal toch niet zo zijn dat wanneer ik me met m'n Friesche aars daar bevind, er daar de Tocht der Tochten wordt gereden? Gezien de weersverwachtingen (mirror) niet eens zo'n ridicule veronderstelling… Argh.

Note2self; ferjit dyn Unox-mûtse net en betiid bij de Bonkefeart stean, begrypst?

UPDATE: Argh in 't kwadraat. Dat wordt aankluunen.. (Hoe snel kun je Parijs-Ljouwert doen?) 🙁

Voetbalwomb

Terug naar Vroeger-was-alles-beter-gezelligheid

Troch Posted on 0 reaksjes 59 x besjoen

Laten we wel zijn; zelfs ik, complete and utter non-sporter cum suis pur sang avant la lettre, ben blij dat alles weer bij 't oude is.

Blij dat we gezamenlijk weer op zondagavond, rond zeven uur, rond de tv kunnen gaan zitten. Gezellig met 't bordje op schoot, kijkend naar de samenvattingen van het nationale voetbal waarvan je 's middags de score heel per ongeluk al op teletekst had gezien (pagina 819. Toch?).

Ja, echt waar; zelfs ik ben daar blij om. Al was het alleen maar omdat 't voelt als een soort thuiskomen. Die Hollandsche Kneuterigheid. Een beetje terug naar vroeger, in die spreekwoordelijke veilige gezelligheids-baarmoeder.

And while we're at it; doe dan gelijk even de vrijheid van meningsuiting terug. Dat men weer tekeningetjes kan maken van half- en hele goden zonder gelijk een jihad aan je broek te krijgen. 

Nu we toch bezig zijn; geef me dan ook maar even die tijd terug dat echte jeugdtelevisie alleen nog op woensdagmiddag te bekijken was. Om half vier. Op Nederland 1. 

Met een kopje thee wat Mem speciaal voor je zette. Met een kaakje

Of die tijd dat je op zondagmorgen het ouderlijk bed in sloop, muisstil onder de lakens doorkroop, jezelf nestelend tussen Deit en Mem in. Vervolgens de dekens half over je gezicht, starend naar die destijds oh-zo-hippe oranje gordijnen waardoor de piekende warme zonnestralen je ogen kietelden en je gezicht deed opgloeien tot je jezelf veilig genoeg waande en tevreden opgerold in slaap sukkelde.

Of die tijd dat je in je mem's armen lag en vrijwel niets anders te doen had dan een beetje te slapen, te poepen en te borstslobberen. Ja, doe me dat maar.

Let op mijn woorden; voetbal terug bij StudioSport is pas het begin.
We komen er wel….

Simmer yn 'e hasses

mei frommeske Fledderus ♥

Troch Posted on 0 reaksjes 76 x besjoen

De songtekst fan it ferske "Sin, sin, sinne!"
Dan kinne jo meisjonge.  

Yn 'e sin, sin, sinne
Kin ik kilometers rinne
Ik kin eltse wedstriid winne
Alles laket my sa oan!
Yn 'e sin, sin, sinne
Ik wol dûnsje, ik wol springe
As it simmer is yn Fryslân
Dan kin ik alles oan!

'k Bin op myn wurk, de tiid dy liket stil te stean 
Tel de minuten, oh, koe dy klok mar flugger gean! 
'k Ha myn nocht fan it tsjuster binnen 
'k Ha myn kop der net by 
It is tiid om de stap te nimmen 
Lit dy oaren mar, ik ha hjoed frij!

(Refrein)

'k Stean yn de file, foar't stoplljocht yn in lange ry 
Ik stean hjir al tiden, ik kom gjin meter tichterby 
Wêrom moat ik dêr einlik hinne? 
Wêrom soe ik noch gean? 
Ut de file en yn de sinne 
Lit dy auto mar lekker hjir stean!

(Refrein)

Ik krij in hieltyd better sin 
As ik dyn waarmte fiele kin 
Safier fuort en toch tichtby 
De enerzjy en it ljocht fan dy

(Refrein)

Yn de sin, sin, sinnne, sin, sin, sinne, sinne! 


Beste lêzer. Ik wol jo bij dizze efkes kond dwaan fan it folgende. Ek jo, as minske en as lêzer, hawwe fest wol ris itselde meimakke; een feske wat jo hjeare en wat ferfolges yn jo hasses hingjen bliuwt. As een anker. 

Begrypst?

Dat hjild ek foar it wanstaltige tige gleune fokaal produkt fan frommes Fledderus.

Frou Fledderus is, as (kantsjeboart) winnares fan de Fryske Idols ('Sjong' hjit dat dèr as ik mij net fersin) bereidwillig fûn om foar Omrop Fryslan (spiegeltsje) it Simmerliet fan 2008 te sjongen.

Ûndanks dat it tige plagiaat-yn-it-kwadraat liket moat ik dochs wol hiel stiekem ta jaan dat it wol een hiel charmant feske wurden is.

It sjongt wol hiel gemakkelik mei en sels jo Eamel kin wat wurden yn'e kop halde ('Sin, Sin, Sinne, kin ik kilometers rinne. Ik ken else wedstriid winne, alles laket mij sa oan!')

Dus, yn it koart; fân it waar moat wij it net hawwe dus wolle wij dochs een Feest fân in Simmer hawwe presentear ik jo, as Fries-om-utens; frommes Fledderus met it bjusterbaarlik geselliche ferske 'Sin, Sin, Sinne'! (Simmer yn Fryslân)

Oh, nog wat. Foar jo, kultuurleafhebber-kom-swies, is naturlik de razend noflike ringtone del te heljen. En mei de mptrije (dat kinne jo meisjonge. As jo dat wolle. It hoegt net mar 't is wol tige gesellich) kinst hielendal it wetter yn'e boksen krije.

No sa!

UPDATE 11 JUNY 2008:
"Sin, sin, sinne docht it goed yn guon karaoke-bars yn Sina (China, RED.). Mar dy tekst, dat bliuwt dreech…." 😂😂😂

↓