Tag Archives Famkes

Fit Frommes Femke

Wer werom op 't ynternet!

Troch Posted on 0 reaksjes 121 x besjoen

rinne

Als Femke-fan van het eerste uur –'t is een schatje– én liefhebber van hardlopen, kon ik niet anders dan blij reageren op het initiatief van Omrop Fryslân om, onder de jaarlijkse 'Simmer Yn Fryslan'-vlag, 'Beweging' het thema van deze altijd vrolijk zomercampagne te laten zijn.

MAAR WIE IS FEMKE?
Dat kan zij het beste zelf omschrijven maar, naast zuster-van die àndere De Walle (ook fijn!), kende ik haar voornamelijk als de Fries-frisse, sensuele stem van Omrop Fryslân, de omroep die ik zo koester sinds ik uit Friesland vertrokken ben.

Het Femke-famke en Omrop Fryslan maken het dagelijkse leven dragelijk voor een Fries-om-utens, in het hectische leven wat Randstad heet.

(Tekst gaat verder onder het filmpje)

As Femke-fan fan it earste oere –'t is in skatsje– én leafhawwer fan hurdrinnen, koe ik net oars as bliid reagearje op it inisjatyf fan Omrop Fryslân om, ûnder de jierlikse ‘Simmer Yn Fryslân‘-flagge , ‘Beweging‘ it tema fan dizze altyd fleurich simmerkampanje wêze te litten.

MAR WA IS FEMKE?
Dat kin it frommeske it bêste sels omskriuwe mar njonken suster fan dy oare De Walle (ek noflik!), koe ik har benammen as de Frysk-frisse, sinsuele stim fan Omrop Fryslân, de omrop dy ' t ik sa koesterje sûnt ik út Fryslân fuort bin.

It Femke-famke en Omrop Fryslân meitsje it deistich libben dragelijk foar in Fries-om-utens, yn it hektyske libben wat Rânestêd hjit.

(Tekst giet fierder ûnder it filmke) 

↓