Tag Archives PDF

Madonna – Sex

Opa vertelt: 'Vroeger was alles heter'

Troch Posted on 5 reaksjes 154 x besjoen

Oops, I didn’t know I couldn’t talk about sex." – Madonna

Als ik al niet zo oud jong was zou ik kunnen zeggen dat onderstaande inmiddels jeugdsentiment is.

Maar 1992… da's nog maar nét geleden. 

Hoe dan ook; bijzonder aardig om 't weer eens tegen te komen: Madonna's seksboekje.

Al was het alleen maar om te constateren dat je niet de enige bent die aan verval onderhevig is. ;-D

"Finally see the exciting and highly sexual and erotic life of Madonna early in her career. See her walking down the famous strip naked. Sexual tips and prospective of by the superstar are well put together in this book. Along with sexual features with other well known celebrities." – Goodreads

Donald Durk

In Fleurich Frysk jonkje

Troch Posted on 0 reaksjes 126 x besjoen

"Nei it Hollânsktalige Fryslânnûmer fan Donald Duck ferskynt heal april in folslein Frysktalige Donald Duck (yn de herdruk!). Yn de Fryske Donald Duck ferskine yn totaal 9 yn it Frysk oersetten strips fan de ferneamde ein. Dêr hearre de strips dy’t spesjaal foar it Fryslânnûmer makke binne by, mar ek in tal âldere strips dy’t goed yn it Fryske nûmer passe." @hallofryslan

Krigen fan it memmeminske. Omdat it frommes ek wol wit dat us eamel dèr, mei syn seis- en fjirtich jier, sa no en dan noch bèst wol een bytsje om gnizje moat. 😂😂😂

Tige tank, us memmeminske! 

↓