1a

Dit is ei-gen-lijk een vlo-g.

Een vlo-g is een plo-g

maar dan met be-we-gen-de plaat-jes.

Om-dat ik maar één vlo-g heb, noem ik 'm pl0-g.

Lo-gisch, hè?

1

Hier deed ik test-en.

Om te kij-ken of het werkt-e.

En het werkt-e.

2

En hier deed ik weg rij-den.

Met de au-to want Am-ster-dam is

best wel ver als je dat stuk moet

lo-pen.

3

On-der-weg zag ik een truck.

Dat weet ik want dat stond er-op:

Sca-nia truck.

Dus.

5

En toen zat ik in-eens

in de tram.

Da's een trei-n maar dan in de sta-d.

Er rij-den best wel veel

trei-nen in Am-ster-dam. 

Raar, hoor.

Hier rij-den we voor-ruit.

Grap-pig, hè?

6

Dit is de voor-kant

van de fo-to hier-bo-ven.

We rij-den dus voor-ruit 

maar achter-ruit van-uit het 

per-spek-tief van bo-ven.

Ha, ha.

7

Dit is een straat.

Hij heet 'De Zee-dijk'.

Vroe-ger kon je hier sek-sen

voor cen-tjes en dru-ks.

Nu al-leen voor pi-zza

en swar-ma.

Lek-ker, hor.

8

In de ver-te zie je het sta-tion.

Daar ko-men de gro-te trei-nen sa-men.

Ook zie je veel Chi-nees-jes en Dui-tsers.

De Chi-nees-jes zijn nieuw,

de Dui-tsers zijn nooit weg-ge-gaan.

9a

Dit is Ca-sa-bla-nca.

(Ik moe-st daar zijn voor een ge-heim pro-ject.

Hoe ge-heim kan ik niet zeg-gen want ook dat is ge-heim)

Dat is een bar met een thea-ter-tje er-bo-ven.

Daar doen men-sen soms kunstjes

of dan-sen man-nen in een jurk.

Die me-neer daar is Max

maar die draagt geen jurk-en,

voor zo-ver ik weet.

9

Ook dit is Ca-sa-blan-ca.

Als je gaat trou-wen of schei-den

kun je dat hier vie-ren.

Ge-zel-lig, hè?

10

Dit is ook Ca-sa-blan-ca!

Maar dan bij-na onder N-A-P.

Dat zeg je als iet-s on-der wa-ter staat

maar niet echt.

Snap je?

11

Dit is op Max z'n dak.

Daar zie je een to-ren.

En als je goed kijkt

kun je sek-sen-de men-sen zien

in huis.

Pri-va-cy kent men niet

in de gro-te stad.

Am-ster-dam is net in-ter-net.

12

Max en ik in de tram.

On-der-weg naar huis.

Het was ge-zel-lig druk in de tram.

Men-sen vinden het fijn als je hen on-ge-vraagd filmt.

Dat kan al-leen in Am-ster-dam.

In Oud-Bei-jer-land ros-sen

ze je daar-voor al-leen al

op je bek.

Ik 💘 van Am-ster-dam.

13

In de au-to.

Op de snel-weg.

Met ge-vaar voor ei-gen le-ven en dat

van an-der-en heb ik de-ze af-ge-dru-kt.

Want hoe wee-t je an-der-s dat ik

vei-lig thui-s ge-ko-men ben?

Pre-cies.

14

THUI-S!!1

Niet dat ik in een tun-nel woon

maar ik ga na-tuur-lijk

niet la-ten zien waar ik woon.

Ook ik heb rech-t op pri-va-cy.

Het was een fij-ne dag!

Be-dank-t, Max!

Tot de vol-gen-de keer!

 

  • Foarige
    Gespot: Renault Twizy

    ↓
    >