4 Responses

  1. Memmeminske donderdag, 5 mei 2016 - 9:42 / 09:42

    Wy dy it meimakke hawwe kinne it allinnich trochjaan , troch wurd en byld . Wat jimme der meidogge is oan jimme tabetroud …..

  2. eamel donderdag, 5 mei 2016 - 11:24 / 11:24

    Dat hat mem moai sein. No mar hoopje dat takomstige generaasjes sa ferstannich te wêze om dat te beseffen .

  3. Pingback: eamel.net | blog
  4. Pingback: eamel.net | blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *