Tag Archives Deit & Mem

60 Jier Deit op Mem

(en Mem op Deit fansels)

Troch Posted on 5 reaksjes 144 x besjoen


Ûs Deit & Mem wiene earjuster 60 jier op mekoar. Da's in hiel ein.

Dit bliide feit moast fansels fierd wurde. En om dat te foar mekoar te krijen hie ik as selsbeneamd kampagnelieder fan de famylje it foartou nommen om ien en oar yn goeie banen te leiden.

Soks begjint fansels mei media oandacht: gemeente belje, it lokale Sufferdsje en ek waard der iensidich besletten gjin oermjittich feest te organisearjen want it mei neat kosje wy bliuwe fansels beskieden.

It wie de kranteman dy besleat dat ús mem har webside ek noch efkes ekstra oandacht nedich hie. De Fryske Carmiggelt. 😂


Ons Deit en Mem waren eergisteren 60 jaar op elkaar. Da's een heel end.

Dat heuglijke feit moest natuurlijk gevierd worden. En om dat te bewerkstelligen had ik als zelfbenoemd campagneleider van de familie het voortouw genomen om een en ander in goede banen te leiden.

Zoiets begint natuurlijk met media aandacht: gemeente bellen alsook het lokale Sufferdje en ook werd er besloten geen eenzijdig uitbundig feest te organiseren want het mag niks kosten we blijven natuurlijk bescheiden.

Het was overigens de krantenman die besloot dat ons moeders' website ook nog even extra aandacht nodig had. De Friese Carmiggelt. 😂Jubileum: 59 jier trout!

Lokwinske, Deit & Mem!

Troch Posted on 0 reaksjes 292 x besjoen

Us Deit en Mem binne hjoed njoggen- en fyftich (59!) jier by elkoar. Lokwinske! Dat is hjoed-de-dei in hiele prestaasje. 😁

Spitich dat ik der net by wêze kin mar takom jier meitsje wy d'r in écht feestje fan, mei in boargemaster én Oranjekoeke. Beloofd!

Gelokkich hat ús broerke in beskieden boskje blommen (njoggen- en fyftich reade roazen!) organisearre út namme fan ús allegearre. Ek do tige bedankt, broerke!


Tsjeard: Selfkes yn Fryslân

Yn'e rou: op stap mei ûs Deit & Mem

Troch Posted on 8 reaksjes 137 x besjoen

50px-Frisian_flag.svg

Hjoed, yn oardel moanne, bin ik krekt sa âld as myn âldste broer. 

En hjoed in wike lyn wie syn offisjele jierdei, op 30 april. Lykas as ús eardere keningin.

Om't hy net mear ûnder ús is, betinke wy -de famylje- him altyd efkes op dy't dei.

It falt my hieltyd swierder, dy 250 kilometer hinne en ek wer werom.

Mar as ik der dan ienris bin is it wer as fanâlds; de geselligens, de sûnder-betingsten-leafde en it bedjerren, sa as allinne âlders dat kinne. 

Us heit Deit- (86) wol net mear mei. Hy lûkt dat net mear; net fysiek en al hielendal net mentaal. 

"Ik betink wol op myn eigen manier."

Mem dêrfoaroer stiet derop dat wy Tsjeard's plakje yn it Boarnster kolumbarium besykje, al is it mar foar efkes.

nederlandse_vlagVandaag over een anderhalve maand ben ik even oud als mijn oudste broer. En vandaag een week geleden was zijn officiële verjaardag, op 30 april. Nét als onze voormalige koningin.

Omdat hij niet meer onder ons is, gedenken we -zijn familie- hem altijd even op die dag.

Het valt me steeds zwaarder, die 250 kilometer heen en idem terug. Maar als ik er dan eenmaal ben is het weer als vanouds; de gezelligheid, de onvoorwaardelijke liefde en de verwennerij, zoals alleen ouders dat kunnen.

Onze vaderDeit- (86) wil niet meer mee. Hij trekt dat niet meer; niet fysiek en zeker niet mentaal. "Ik herdenk wel op mijn eigen manier."

Mem daarentegen staat erop dat we Tsjeard's plekje in het Boarnster columbarium met een bezoekje vereren, al is het maar voor even.


↓