Abonnementje op dit onvolprezen blog?
Verzend!

*Verplicht (Geen nood. Uw eamel.net doet niet aan spam en uw IP-adres wordt gewaarborgd)

600zwart_10


Dag Max
. Dag jonkje.
Tige tank dasto ús en ús âlden
safolle niget brocht haste.
Groetnis oan ús Olly én ús Tsjeard,
boartsje mar in soart en wa wit
sjogge wij mekoar oait wer.

Dag jonkje. Dag Max.

1998 – † 20 jan 2016

600zwart_10

Noflik lizze yn dyn lêste rêstplak…

photo1459159805134_800
zwartstreepke
Foarige
Angstaanjagend me reedt

↓
>