Tsjeard: Fiif jier letter


… it is allegearre optekene
yn it boek oer myn libben
mar myn libbensboek bliuwt ticht
it is dochs foar nimmen te lêzen
en ik ha it al út, oant no ta.”

Sjoerd F. Talsma


Hjoed fiif jier letter.
En der giet gjin dei foarby sûnder dat wy efkes oan dij tocht ha … 

(Ja, in cover ja. Dy fûn hy moai.)

Méér

Dag Tsjeard †

 

30 april 1960 – 25 juni 2009 †

Ik hâld fân dij, do leave eigenwiize broer
Dasto dèr foar altiid kompjoeterje meiste
mei in flinke borrel en dyn sigaretsje

– Rèst sêft

Naamloos-1

Foar dij, fân dyn broers:

“into that great Playstation sky”