O, De Deelen Mei it famke op stap

De Deelen
O, De Deelen
Deelen, De De O O
O O De Deelen

Deelen, Deelen
De De Dee Dee
Dee de Dee de
De Deelen, De Deelen

O O O O
Deelen
O De O De
O O De Deelen

Deelen, Deelen
O O O Deelen
DDDDDDDDDD
EEEEEEEEEEEE

DEEEEEEEELEN

O wat mooi, De Deelen

 

Huub Mous, “De Belvédère Ballade”Sis it mar: