In bealch fol wurk #klussemeidurk

Een beetje lezer van dit blog kent zo ondertussen mijn reputatie op ‘t vlak van klussen. ‘t Is niet dat ik niet wil hoor, maar ik heb er gewoonweg niet het talent en vooral geen geduld voor.

Waar ik wél talent voor heb heeft opvallend genoeg altijd meestal soms met verf te maken; óf het gaat òm óf flebbert door de winkel óf gaat onherroepelijk over de vloer.

Behangen is ook al niet mijn Unique Selling Point en àls ik een klus per ongeluk wél tot een goed einde breng volgens de gebruiksaanwijzing mag ik er niet over praten wegens ‘geheim‘.

Enfin. Om een kort verhaal nog korter te maken.

Visualiseer je dit even; een lange, smalle tuin welke in de winter angst aanjaagt wegens veel te donker, een niet-terminale maar wel vervelende ziekte die als voornaamste eigenschap heeft dat ie er voor zorgt dat je de hele dag als een zombie extreem vermoeid bent en tenslotte een uitermate scherpe aanbieding van de Action

Voila. Twee weken de teringtouwtyfus verder en zie daar; een romantisch verlicht gangpad door mijn onze Garden Of Sancuary. #blijvan #genieten

As I look out to my garden
I feel a sense of pride
It really is a lovely room
Except it is outside.

Enfin. Om dat iedereen wel vanalles kan roepen heb ik besloten één en ander op bewegend beeld vast te leggen, opdat we die teringtouwtyfus klus nooit vergeten.

In bytsje lêzer fan dit blog kent sa ûnderwilens myn reputaasje op ‘t flak fan klussen. ‘t Is net dat ik net wol hear, mar ik ha der gewoanwei net it talint en benammen gjin geduld foar.

Wêr ik wòl talint foar ha hat opfallend genôch altyd meastal soms mei ferve te meitsjen; óf it giet om óf it flebbert troch de winkel óf it giet fêst oer de flier.

Behangje is ek al net myn Unique Selling Point en às ik in kerwei per ûngemak wol oan in goed einde bring neffens de gebrûksoanwizing mei ik der net oer prate fanwege ‘geheim‘. 

Enfin. Om in koart ferhaal noch koarter te maken. Visualiseer dij dit efkes; in lange, smalle tún hokker yn de winter eangst aanjaagt fanwege fiersten te tsjuster, in nèt-terminale mar wol ferfelende sykte dy as wichtichste eigenschap hat dat ie der foar soarget datsto de hiele dei as in zombie extreem vermoeid binne en ta beslút in tige skerpe oanbieding fan de Action.

Voila. Twa wiken de teringtouwtyfus fierder en sjoch dêr; in romantysk ferljochtet gangpad troch myn ús Garden Of Sancuary. #bliidfan #genietsje

Wylst ik oer myn tún sjoch
Fiel ik in gefoel fan grutsk
It is werklik in prachtige keamer
útsein dat it bûten is.

Enfin. Omdat elkenien wol fan alles kin roppe ha ik besletten ien en oar op beweegjend byld fêst te lizzen, opdat wy dat teringtouwtyfus kerwei nea ferjitte .

feestboek

Na de break nog meer visuele ellende | Nei de skoft noch mear fisuele ellinde:

blergh_700

De baas aan het [kuch] werk | De baas oan it [kuch] wurk

10_800

Hier begon de ellende zo ongeveer | Hjir begûn de ellinde sa likernôch

8_800

Man, man, wat heb ik me op de hals gehaald? | Man, man, wat ha ik my op de hals helle?

18_800

Zand, zand, plant & Iggy. | Sân, sân, plant en Iggy.

1_800

Daarentegen lijkt ‘t verdomd professioneel. | Dêrfoaroer liket it tige profesjoneel.

4_800

Op dit moment moest ik een beetje huilen. | Op dit momint moast ik bytsje gûle.

5_800

Rotzooi 2.0 | Rotsoai 2.0

7_800

Een geul, een lamp en het ontbreken van wilskracht. | In groppe, in lampe en in it ûntbrekken fan kriich.

9_800

Een artistieke foto van nog meer rommel. | In artistike foto fan noch mear rommel.

6_800

Onze Sytse, daar had ik helemaal niks aan. | Ûs Sytse, dêr hie ik gjin sek oan.

17_800

Zo ziet hard werken eruit. | Sa sjocht hurd wurkje derút.

11_800

Hoera! Klaar! | Hoera! Klear!

12_800

Mooi, niet? Ja, nou! | Moai, net? Ja, nou!

13_800

En het werkt ook nog! Het moet niet gekker worden! | En it wurket ek noch! It moat net gekker wurde!

14_800

Dit heet: ‘Lampje achter een struik.’ | Dit hyt: ‘Lampke efter in strûk’.

15_800

Vier op een rij. | Fjouwer op in rige.

16_800

En Hij Zag Dat Het Goed Was. | En Hy Seach Dat It Goed Wie.

7
Sis it mar:

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
wokkesplak
wokkesplak

Myn komplimint moai wurden, romantysk….

Piter
Piter

Kreas hear!

trackback
Blog: In bealch fol wurk | ensafh

[…] Lês fierder by eamel.net […]

eamel
eamel

Tige tank, minsken ;-)

Jannie
Jannie

very nice, vooral het filmpje ;-))

eamel
eamel

Dank! ‘t Is een hoop onzin achter elkaar maar een leuke speeltuin om te kijken wat ik inmiddels kan met filmmontage ;-)

trackback
I Did It Autumn Leaves Spoken Mash-up Thingy –

[…] Eamel; alwéér een stukske over je tuin?? Maak jij nooit wat mee of zo?” […]