In bealch fol wurk

troch eamel
60 kear besjoen 12 minute(n) wierskynlike lêstiid

 

Een beetje lezer van dit blog kent zo ondertussen mijn reputatie op 't vlak van klussen. 't Is niet dat ik niet wil hoor, maar ik heb er gewoonweg niet het talent en vooral geen geduld voor.

Waar ik wél talent voor heb heeft opvallend genoeg altijd meestal soms met verf te maken; óf het gaat òm óf flebbert door de winkel óf gaat onherroepelijk over de vloer.

Behangen is ook al niet mijn Unique Selling Point en àls ik een klus per ongeluk wél tot een goed einde breng volgens de gebruiksaanwijzing mag ik er niet over praten wegens 'geheim'.

Enfin. Om een kort verhaal nog korter te maken.

Visualiseer je dit even; een lange, smalle tuin welke in de winter angst aanjaagt wegens veel te donker, een niet-terminale maar wel vervelende ziekte die als voornaamste eigenschap heeft dat ie er voor zorgt dat je de hele dag als een zombie extreem vermoeid bent en tenslotte een uitermate scherpe aanbieding van de Action

Voila. Twee weken de teringtouwtyfus verder en zie daar; een romantisch verlicht gangpad door mijn onze Garden Of Sancuary. #blijvan #genieten

"As I look out to my garden
I feel a sense of pride
It really is a lovely room
Except it is outside."

Enfin. Om dat iedereen wel vanalles kan roepen heb ik besloten één en ander op bewegend beeld vast te leggen, opdat we die teringtouwtyfus klus nooit vergeten.

 

In bytsje lêzer fan dit blog kent sa ûnderwilens myn reputaasje op 't flak fan klussen. 't Is net dat ik net wol hear, mar ik ha der gewoanwei net it talint en benammen gjin geduld foar.

Wêr ik wòl talint foar ha hat opfallend genôch altyd meastal soms mei ferve te meitsjen; óf it giet om óf it flebbert troch de winkel óf it giet fêst oer de flier.

Behangje is ek al net myn Unique Selling Point en às ik in kerwei per ûngemak wol oan in goed einde bring neffens de gebrûksoanwizing mei ik der net oer prate fanwege 'geheim'. 

Enfin.

Om in koart ferhaal noch koarter te maken. Visualiseer dij dit efkes; in lange, smalle tún hokker yn de winter eangst aanjaagt fanwege fiersten te tsjuster, in nèt-terminale mar wol ferfelende sykte dy as wichtichste eigenschap hat dat ie der foar soarget datsto de hiele dei as in zombie extreem vermoeid binne en ta beslút in tige skerpe oanbieding fan de Action.

Voila. Twa wiken de teringtouwtyfus fierder en sjoch dêr; in romantysk ferljochtet gangpad troch myn ús Garden Of Sancuary. #bliidfan #genietsje

"Wylst ik oer myn tún sjoch
Fiel ik in gefoel fan grutsk
It is werklik in prachtige keamer
útsein dat it bûten is."

Enfin. Omdat elkenien wol fan alles kin roppe ha ik besletten ien en oar op beweegjend byld fêst te lizzen, opdat wy dat teringtouwtyfus kerwei nea ferjitte.

 Na de break nog meer visuele ellende: | Nei de skoft noch mear fisuele ellinde:

Hier begon de ellende zo ongeveer. | Hjir begûn de ellinde sa likernôch.

Man, man, wat heb ik me op de hals gehaald? | Man, man, wat ha ik my op de hals helle?

Zand, zand, plant & Iggy. | Sân, sân, plant en Iggy.

Daarentegen lijkt 't verdomd professioneel. | Dêrfoaroer liket it tige profesjoneel.

Op dit moment moest ik een beetje huilen. | Op dit momint moast ik bytsje gûle.

Rotzooi 2.0 | Rotsoai 2.0

Een geul, een lamp en het ontbreken van wilskracht. | In groppe, in lampe en in it ûntbrekken fan kriich.

Een artistieke foto van nog meer rommel. | In artistike foto fan noch mear rommel.

Onze Sytse, daar had ik helemaal niks aan. | Ûs Sytse, dêr hie ik gjin sek oan.

Zo ziet hard werken eruit. | Sa sjocht hurd wurkje derút.

Hoera! Klaar! | Hoera! Klear!

Mooi, niet? Ja, nou! | Moai, net? Ja, nou!

En het werkt ook nog! Het moet niet gekker worden! | En it wurket ek noch! It moat net gekker wurde!

Dit heet: 'Lampje achter een struik.' | Dit hyt: 'Lampke efter in strûk'.

Vier op een rij. | Fjouwer op in rige.

En Hij Zag Dat Het Goed Was. | En Hy Seach Dat It Goed Wie.


 • wokkesplak seit:

  Myn komplimint moai wurden, romantysk….

 • Piter seit:

  Kreas hear!

 • eamel seit:

  Tige tank, minsken 😉

 • Jannie seit:

  very nice, vooral het filmpje ;-))

 • eamel seit:

  Dank! 't Is een hoop onzin achter elkaar maar een leuke speeltuin om te kijken wat ik inmiddels kan met filmmontage 😉

 • eamel | blog
  Translate »
  >