09 jaar eamel.net

troch eamel
Publiseare op Lêst bewurke op 42 kear besjoen
A+A-
Reset

eamel.net is negen jaar. Hoera!

Dit blog bestiet sûnt 22 augustus 2003, 01.28 oere. Oftewol 7587 days 19 hours 45 minutes 9 seconds werom. Dat hat oan't no ta sa'n 2405 in hiele protte 'stikjes' opsmiten.

Dit blog bestaat sinds 22 augustus 2003, 01.28 uur. Oftewel 7587 days 19 hours 45 minutes 9 seconds terug. Dat heeft tot nu toe zo'n 2405 een heleboel 'stukjes' opgesmeten.Mear fan dit...

eamel | blog
>