The Perfect Woman

troch eamel
29 kear besjoen 0 minute(n) wierskynlike lêstiid

 

Als ik vriend Huey' mag geloven is dit de ideale vrouw.
Dat kan wel waar zijn maar toch ik mis ergens het gedeelte
waarmee je een goed gesprek kan voeren…

😂

 


Mear fan itselde

eamel | blog
↓
>